Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 105 / 3
Availability Retail
10875 LEGO Duplo Cargo Train
Retail $119.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 59 / 2
Availability Retail
10874 LEGO Duplo Steam Train
Retail $59.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 26 / 1
Availability Retail
10872 LEGO Duplo Train Bridge and Tracks
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces 23
Availability Retail
10882 LEGO Duplo Train Tracks
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2016
Pieces 45
Availability Retired
10810 LEGO Duplo Push Train
Retail $29.99
Value $59.47
Growth 98.3%
Annual growth 23.6%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2015
Pieces 88
Availability Retired
66494 LEGO Duplo Train 3-in-1 pack
Retail $109.99
Value $120.72
Growth 9.8%
Annual growth 1.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces / Duplo figures 134 / 3
Availability Retired
10508 LEGO Duplo Deluxe Train Set
Retail $109.99
Value $175.00
Growth 59.1%
Annual growth 18.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces / Duplo figures 52 / 2
Availability Retired
10507 LEGO Duplo My First Train Set
Retail $44.99
Value $49.49
Growth 10.0%
Annual growth 8.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces / Duplo figures 31 / 1
Availability Retired
10558 LEGO Duplo Number Train
Retail $19.99
Value $74.99
Growth 275.1%
Annual growth 29.6%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces 24
Availability Retired
10506 LEGO Duplo Train Accessory Set
Retail $19.99
Value $75.00
Growth 275.2%
Annual growth 36.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 110 / 3
Availability Retired
3772 LEGO Duplo Deluxe Train Set
Retail $89.99
Value $565.20
Growth 528.1%
Annual growth 13.0%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 65 / 2
Availability Retired
3771 LEGO Duplo Train Starter Set
Retail $49.99
Value $279.99
Growth 460.1%
Annual growth 12.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 46 / 2
Availability Retired
3778 LEGO Duplo Trains Station
Retail $19.99
Value $100.03
Growth 400.4%
Annual growth 11.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces 26
Availability Retired
3774 LEGO Duplo Trains Bridge
Retail $19.99
Value $740.00
Growth 3601.9%
Annual growth 21.8%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces 14
Availability Retired
3773 LEGO Duplo Trains Level Crossing
Retail $7.99
Value $77.00
Growth 863.7%
Annual growth 16.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 12 / 1
Availability Retired
3770 LEGO Duplo My First Train
Retail $9.99
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces 2
Availability Retired
3775 LEGO Duplo Trains Points
Retail $6.99
Value $12.76
Growth 82.5%
Annual growth 8.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 75 / 3
Availability Retired
2933 LEGO Duplo Deluxe Train Set with Motor
Retail $99.99
Value $216.70
Growth 116.7%
Annual growth 3.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 40 / 3
Availability Retired
2936 LEGO Duplo Train Station
Retail $29.99
Value $67.07
Growth 123.6%
Annual growth 4.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 29 / 3
Availability Retired
2932 LEGO Duplo Train Starter Set with Motor
Retail $49.99
Value $326.97
Growth 554.1%
Annual growth 9.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 14 / 1
Availability Retired
2938 LEGO Duplo Train Tunnel
Retail $14.99
Value $85.04
Growth 467.3%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 10 / 1
Availability Retired
2931 LEGO Duplo Trains Push Locomotive
Retail $14.99
Value $53.48
Growth 256.8%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2937 LEGO Duplo Trains Supplementary Wagon
Retail $8.99
Value $21.90
Growth 143.6%
Annual growth 4.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces / Duplo figures 83 / 3
Availability Retired
2745 LEGO Duplo Deluxe Electric Train Set
Retail $99.99
Value $212.24
Growth 112.3%
Annual growth 3.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces / Duplo figures 34 / 2
Availability Retired
2741 LEGO Duplo Electric Train Starter Set
Value $276.55
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces 10
Availability Retired
2739 LEGO Duplo Trains Tip Wagon
Retail $6.75
Value $14.03
Growth 107.9%
Annual growth 3.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2731 LEGO Duplo Push-Along Play Train
Retail $14.99
Value $36.08
Growth 140.7%
Annual growth 3.7%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1994
Pieces 11
Availability Retired
2738 LEGO Duplo Train Bridge
Retail $16.99
Value $40.09
Growth 136.0%
Annual growth 3.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces / Duplo figures 54 / 2
Availability Retired
2730 LEGO Duplo Electric Play Train Set
Retail $84.99
Value $310.85
Growth 265.7%
Annual growth 4.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces / Duplo figures 46 / 3
Availability Retired
2732 LEGO Duplo Push-Along Play Train Set
Retail $43.00
Value $215.74
Growth 401.7%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2733 LEGO Duplo Push-Along Play Train
Retail $19.99
Value $55.48
Growth 177.5%
Annual growth 3.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 9
Availability Retired
2737 LEGO Duplo Trains Diamond Crossing and Track Pack
Retail $8.99
Value $27.40
Growth 204.8%
Annual growth 4.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 7
Availability Retired
2740 LEGO Duplo Trains Level Crossing
Retail $9.99
Value $14.04
Growth 40.5%
Annual growth 1.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 6
Availability Retired
2734 LEGO Duplo Trains Straight Tracks
Retail $4.99
Value $25.00
Growth 401.0%
Annual growth 4.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 6
Availability Retired
2735 LEGO Duplo Trains Curved Tracks and Rails
Retail $4.99
Value $14.67
Growth 194.0%
Annual growth 4.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 4
Availability Retired
2736 LEGO Duplo Train Points
Retail $11.99
Value $35.04
Growth 192.2%
Annual growth 4.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1988
Pieces / Duplo figures 42 / 2
Availability Retired
2701 LEGO Duplo Train and Station Set
Retail $44.00
Value $218.63
Growth 396.9%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1988
Pieces / Duplo figures 32 / 1
Availability Retired
2720 LEGO Duplo Trains Goods Station
Value $124.53
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1988
Pieces / Duplo figures 10 / 1
Availability Retired
2706 LEGO Duplo Trains Barnyard Express
Value $39.27
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1987
Pieces 4
Availability Retired
2714 LEGO Duplo Train Crossings
Retail $7.49
Value $12.08
Growth 61.3%
Annual growth 1.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1984
Pieces 10
Availability Retired
2713 LEGO Duplo Train Points
Retail $11.99
Value $29.18
Growth 143.4%
Annual growth 2.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1984
Pieces 5
Availability Retired
2717 LEGO Duplo Train Bridge
Retail $8.99
Value $53.46
Growth 494.7%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces / Duplo figures 31 / 1
Availability Retired
2700 LEGO Duplo Train Set
Value $162.39
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces / Duplo figures 12 / 2
Availability Retired
2705 LEGO Duplo Passenger Train
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces 4
Availability Retired
2711 LEGO Duplo Trains Straight Tracks
Retail $3.99
Value $14.24
Growth 256.9%
Annual growth 7.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces 4
Availability Retired
2712 LEGO Duplo Trains Curved Tracks
Retail $3.99
Value $14.91
Growth 273.7%
Annual growth 3.6%