Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2020
Pieces / Minifigs 141 / 1
Availability Exclusive
40382 LEGO Birthday Set
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2019
Pieces / Minifigs 40 / 1
Availability Exclusive
853906 LEGO Birthday Card
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2013
Pieces / Minifigs 28 / 2
Availability Retired
850791 LEGO Minifigure Birthday Set
Retail $7.99
Value $11.94
Growth 49.4%
Annual growth 5.0%
Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2012
Pieces 24
Availability Retired
40048 LEGO Birthday Cake
Retail $4.99
Value $8.91
Growth 78.6%
Annual growth 7.0%