Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2020
Pieces / Minifigs 141 / 1
Availability Exclusive
40382 LEGO Birthday Set
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2019
Pieces / Minifigs 40 / 1
Availability Retired
853906 LEGO Birthday Card
Retail $9.99
Value $11.80
Growth 18.1%
Annual growth 11.1%
Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2013
Pieces / Minifigs 28 / 2
Availability Retired
850791 LEGO Minifigure Birthday Set
Retail $7.99
Value $11.82
Growth 47.9%
Annual growth 4.7%
Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2012
Pieces 24
Availability Retired
40048 LEGO Birthday Cake
Retail $4.99
Value $7.98
Growth 59.9%
Annual growth 3.8%