Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2020
Pieces / Minifigs 141 / 1
Availability Exclusive
40382 LEGO Birthday Set
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2019
Pieces / Minifigs 40 / 1
Availability Retired
853906 LEGO Birthday Card
Retail $9.99
Value $13.41
Growth 34.2%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2013
Pieces / Minifigs 28 / 2
Availability Retired
850791 LEGO Minifigure Birthday Set
Retail $7.99
Value $10.83
Growth 35.5%
Annual growth 3.0%
Theme / Subtheme Seasonal / Birthday
Year 2012
Pieces 24
Availability Retired
40048 LEGO Birthday Cake
Retail $4.99
Value $7.42
Growth 48.7%
Annual growth 4.8%