Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 2000
Pieces 78
Availability Retired
6569 LEGO Polar Explorer
Retail $9.99
Value $49.00
Growth 390.5%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1999
Pieces 130
Availability Retired
6469 LEGO Space Port Value Pack
Retail $9.99
Value $68.99
Growth 590.6%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1998
Pieces 93
Availability Retired
78579 LEGO Action Pack
Retail $9.99
Value $32.06
Growth 220.9%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1995
Pieces 161
Availability Retired
23-2 LEGO Value Pack Italy
Retail $14.97
Value $299.38
Growth 1899.9%
Annual growth 12.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1994
Pieces 155
Availability Retired
1721 LEGO Sandypoint Marina Value Pack
Retail $14.99
Value $156.67
Growth 945.2%
Annual growth 6.1%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1994
Pieces 133
Availability Retired
1720 LEGO Cactus Canyon Value Pack
Retail $9.99
Value $226.66
Growth 2168.9%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1993
Pieces 220
Availability Retired
1993 LEGO Race Value Pack
Retail $14.99
Value $174.95
Growth 1067.1%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1989
Pieces 105
Availability Retired
1515-2 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $55.42
Growth 454.7%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1987
Pieces 176
Availability Retired
1502 LEGO Two Pick Set
Retail $8.99
Value $116.10
Growth 1191.4%
Annual growth 7.8%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1987
Pieces 176
Availability Retired
1509 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $541.99
Growth 5325.3%
Annual growth 12.5%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1986
Pieces 100
Availability Retired
1506 LEGO Town Value Pack
Retail $9.75
Value $578.60
Growth 5834.4%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1985
Pieces 155
Availability Retired
1967-2 LEGO Town Value Pack
Retail $14.99
Value $247.01
Growth 1547.8%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1985
Pieces 103
Availability Retired
1997 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $181.72
Growth 1719.0%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1984
Pieces 97
Availability Retired
1976 LEGO Town 3-Pack
Retail $9.99
Value $555.80
Growth 5463.6%
Annual growth 11.5%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1984
Pieces 78
Availability Retired
1979-2 LEGO Town Value Pack
Retail $14.99
Value $611.18
Growth 3977.3%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1983
Pieces 100
Availability Retired
1978-2 LEGO Town Value Pack
Retail $5.50
Value $412.37
Growth 7397.6%
Annual growth 12.0%