Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 2000
Pieces 78
Availability Retired
6569 LEGO Polar Explorer
Retail $9.99
Value $49.00
Growth 390.5%
Annual growth 8.8%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1999
Pieces 130
Availability Retired
6469 LEGO Space Port Value Pack
Retail $9.99
Value $67.99
Growth 580.6%
Annual growth 5.3%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1998
Pieces 93
Availability Retired
78579 LEGO Action Pack
Retail $9.99
Value $31.73
Growth 217.6%
Annual growth 5.4%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1998
Pieces 7
Availability Retired
880002 LEGO World Cup Starter Set
Retail $12.99
Value $129.55
Growth 897.3%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1995
Pieces 161
Availability Retired
23-2 LEGO Value Pack Italy
Retail $14.97
Value $282.28
Growth 1785.6%
Annual growth 12.5%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1994
Pieces 155
Availability Retired
1721 LEGO Sandypoint Marina Value Pack
Retail $14.99
Value $204.00
Growth 1260.9%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1994
Pieces 133
Availability Retired
1720 LEGO Cactus Canyon Value Pack
Retail $9.99
Value $126.66
Growth 1167.9%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1993
Pieces 220
Availability Retired
1993 LEGO Race Value Pack
Retail $14.99
Value $192.50
Growth 1184.2%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1989
Pieces 105
Availability Retired
1515-2 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $52.53
Growth 425.8%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1987
Pieces 176
Availability Retired
1502 LEGO Two Pick Set
Retail $8.99
Value $123.83
Growth 1277.4%
Annual growth 8.3%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1987
Pieces 176
Availability Retired
1509 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $522.67
Growth 5131.9%
Annual growth 12.8%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1986
Pieces 100
Availability Retired
1506 LEGO Town Value Pack
Retail $9.75
Value $480.02
Growth 4823.3%
Annual growth 9.6%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1985
Pieces 155
Availability Retired
1967-2 LEGO Town Value Pack
Retail $14.99
Value $368.94
Growth 2361.2%
Annual growth 9.6%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1985
Pieces 103
Availability Retired
1997 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $181.72
Growth 1719.0%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1984
Pieces 97
Availability Retired
1976 LEGO Town 3-Pack
Retail $9.99
Value $540.86
Growth 5314.0%
Annual growth 11.7%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1984
Pieces 78
Availability Retired
1979-2 LEGO Town Value Pack
Retail $14.99
Value $535.01
Growth 3469.1%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1983
Pieces 100
Availability Retired
1978-2 LEGO Town Value Pack
Retail $5.50
Value $399.49
Growth 7163.5%
Annual growth 12.3%