Theme Duplo
Year 1973
Pieces 17
Availability Retired
010-2 LEGO Duplo Pre-School Set
Retail $3.00
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1973
Pieces 25
Availability Retired
020-2 LEGO Duplo Building Set
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1973
Pieces 29
Availability Retired
030-2 LEGO Duplo Building Set
Theme Duplo
Year 1973
Availability Retired
508-2 LEGO Duplo Kindergarten Set
Retail $9.99
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1973
Pieces 31
Availability Retired
515-2 LEGO Duplo Building Set