Theme / Subtheme LEGOLAND / Town
Year 1974
Pieces 209
Availability Retired
361 LEGOLAND Town Tea Garden Cafe
Retail $2.89
Value $410.33
Growth 14098.3%
Annual growth 10.9%
Theme / Subtheme LEGOLAND / Town
Year 1974
Pieces 18
Availability Retired
613 LEGOLAND Town Bi-plane
Retail $2.49
Value $108.58
Growth 4260.6%
Annual growth 8.4%
Theme / Subtheme LEGOLAND / Town
Year 1974
Pieces 62
Availability Retired
691 LEGOLAND Town Rescue Helicopter
Retail $0.99
Value $111.77
Growth 11189.9%
Annual growth 7.0%