Theme / Subtheme LEGOLAND / Town
Year 1974
Pieces 209
Availability Retired
361 LEGOLAND Town Tea Garden Cafe
Retail $2.89
Value $422.97
Growth 14535.6%
Annual growth 10.8%
Theme / Subtheme LEGOLAND / Town
Year 1974
Pieces 18
Availability Retired
613 LEGOLAND Town Bi-plane
Retail $2.49
Value $112.50
Growth 4418.1%
Annual growth 8.3%
Theme / Subtheme LEGOLAND / Town
Year 1974
Pieces 62
Availability Retired
691 LEGOLAND Town Rescue Helicopter
Retail $0.99
Value $124.96
Growth 12522.2%
Annual growth 7.5%