Theme / Subtheme LEGOLAND / Town
Year 1974
Pieces 209
Availability Retired
361 LEGOLAND Town Tea Garden Cafe
Retail $2.89
Value $118.05
Growth 3984.8%
Annual growth 7.9%
Theme / Subtheme LEGOLAND / Town
Year 1974
Pieces 18
Availability Retired
613 LEGOLAND Town Bi-plane
Retail $2.49
Value $113.67
Growth 4465.1%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme LEGOLAND / Town
Year 1974
Pieces 62
Availability Retired
691 LEGOLAND Town Rescue Helicopter
Retail $0.99
Value $95.27
Growth 9523.2%
Annual growth 6.6%