Theme / Subtheme Town / Leisure
Year 1994
Pieces / Minifigs 24 / 1
Availability Retired
1710 LEGO Snowmobile
Retail $1.99
Value $19.84
Growth 897.0%
Annual growth 7.9%
Theme / Subtheme Town / Leisure
Year 1994
Pieces / Minifigs 24 / 1
Availability Retired
1730 LEGO Snow Scooter
Retail $1.99
Value $9.99
Growth 402.0%
Annual growth 3.7%
Theme / Subtheme Town / Leisure
Year 1994
Pieces / Minifigs 16 / 1
Availability Retired
1740 LEGO Kayaker
Retail $1.99
Value $17.63
Growth 785.9%
Annual growth 7.8%
Theme / Subtheme Town / Leisure
Year 1994
Pieces / Minifigs 36 / 1
Availability Retired
1741 LEGO ATV
Retail $3.99
Value $17.14
Growth 329.6%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Town / Leisure
Year 1994
Pieces / Minifigs 81 / 1
Availability Retired
1742 LEGO Jeep Patrol
Retail $4.99
Value $129.40
Growth 2493.2%
Annual growth 11.9%
Theme / Subtheme Town / Leisure
Year 1994
Pieces / Minifigs 19 / 1
Availability Retired
1790 LEGO Shark Fisherman
Retail $2.99
Value $18.60
Growth 522.1%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Town / Leisure
Year 1994
Pieces / Minifigs 70 / 1
Availability Retired
1791 LEGO Windsurfer & Van
Retail $4.99
Value $50.75
Growth 917.0%
Annual growth 8.3%
Theme / Subtheme Town / Leisure
Year 1994
Pieces / Minifigs 77 / 3
Availability Retired
6665 LEGO River Runners
Retail $7.25
Value $39.99
Growth 451.6%
Annual growth 4.4%