Theme Duplo
Year 1998
Pieces 6
Availability Retired
1800 LEGO Duplo Turtle
Value $5.44
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1998
Pieces 3
Availability Retired
2198 LEGO Duplo Building Plates
Retail $6.99
Value $16.85
Growth 141.1%
Annual growth 6.7%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 33 / 1
Availability Retired
2222 LEGO Duplo Tunnel Fun
Retail $17.99
Value $48.89
Growth 171.8%
Annual growth 4.1%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 39 / 2
Availability Retired
2223 LEGO Duplo Spooky House
Retail $23.99
Value $34.47
Growth 43.7%
Annual growth 1.5%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 118 / 2
Availability Retired
2224 LEGO Duplo Tub
Retail $49.99
Value $212.76
Growth 325.6%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1998
Pieces 50
Availability Retired
2226 LEGO Duplo Bucket
Retail $5.99
Value $27.34
Growth 356.4%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1998
Pieces / Duplo figures 49 / 1
Availability Retired
2268 LEGO Duplo Katie Cat Bucket
Retail $5.99
Value $20.33
Growth 239.4%
Annual growth 5.2%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 89 / 1
Availability Retired
2269 LEGO Duplo Build a Zoo
Theme Duplo
Year 1998
Pieces 6
Availability Retired
2270 LEGO Duplo Spotty Dog Set
Retail $4.99
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 4 / 1
Availability Retired
2271 LEGO Duplo Boy with Barrow
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 8 / 1
Availability Retired
2277 LEGO Duplo Boy with Cat
Value $11.89
Theme / Subtheme Duplo / Basic Set
Year 1998
Pieces / Duplo figures 73 / 2
Availability Retired
2279 LEGO Duplo Tubular Motion
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
2431 LEGO Duplo Big Chief's Canoe
Retail $4.99
Value $44.38
Growth 789.4%
Annual growth 9.5%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 8 / 2
Availability Retired
2433 LEGO Duplo Stagecoach
Retail $12.99
Value $58.10
Growth 347.3%
Annual growth 6.4%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 31 / 2
Availability Retired
2434 LEGO Duplo Sheriff Jake
Value $233.46
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 37 / 4
Availability Retired
2435 LEGO Duplo Western Town
Retail $29.99
Value $167.12
Growth 457.3%
Annual growth 7.4%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 41 / 4
Availability Retired
2436 LEGO Duplo Big Chief's Camp
Retail $34.99
Value $79.01
Growth 125.8%
Annual growth 3.5%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 103 / 5
Availability Retired
2580 LEGO Duplo Friendly Animal Bus
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 13 / 2
Availability Retired
2599 LEGO Duplo Racing Team
Retail $12.99
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 30 / 2
Availability Retired
2600 LEGO Duplo Bronto Dinosaurs
Retail $24.99
Value $146.70
Growth 487.0%
Annual growth 7.7%
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1998
Pieces 50
Availability Retired
2763 LEGO Duplo Playground Bucket
Retail $7.99
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 5 / 1
Availability Retired
2815 LEGO Duplo Bike Ride
Retail $4.99
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 30 / 3
Availability Retired
2817 LEGO Duplo Birthday
Retail $24.99
Value $150.15
Growth 500.8%
Annual growth 7.8%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 56 / 4
Availability Retired
2818 LEGO Duplo Family Home
Retail $26.99
Value $296.51
Growth 998.6%
Annual growth 10.2%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 77 / 4
Availability Retired
2838 LEGO Duplo Native American Family
Theme Duplo
Year 1998
Pieces 8
Availability Retired
2862 LEGO Duplo Zoo Babies
Retail $5.99
Value $48.77
Growth 714.2%
Annual growth 9.0%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces 16
Availability Retired
2864 LEGO Duplo Wild Animals
Retail $11.99
Value $33.14
Growth 176.4%
Annual growth 4.2%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 25 / 2
Availability Retired
2865 LEGO Duplo Children's Zoo
Retail $24.99
Value $118.67
Growth 374.9%
Annual growth 6.7%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces / Duplo figures 43 / 2
Availability Retired
2866 LEGO Duplo Animal Playground
Value $165.54
Theme Duplo
Year 1998
Pieces 19
Availability Retired
2895 LEGO Duplo Rooster on Wheels
Retail $5.99
Value $23.03
Growth 284.5%
Annual growth 5.8%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces 28
Availability Retired
2922 LEGO Duplo Dinosaur Blocks
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1998
Pieces / Duplo figures 40 / 1
Availability Retired
2997 LEGO Duplo Bucket
Retail $7.99
Value $25.96
Growth 224.9%
Annual growth 5.0%
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1998
Pieces / Duplo figures 71 / 1
Availability Retired
3029 LEGO Limited Edition Silver Duplo Bucket
Retail $9.99
Value $65.00
Growth 550.7%
Annual growth 8.1%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces 141
Availability Retired
3030 LEGO Duplo Limited Edition Tub with Silver Brick
Retail $19.99
Value $51.28
Growth 156.5%
Annual growth 4.0%
Theme Duplo
Year 1998
Pieces 140
Availability Retired
3037 LEGO Duplo Strata Tub
Retail $19.99
Value $259.70
Growth 1199.1%
Annual growth 11.3%
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 1998
Pieces / Duplo figures 70 / 1
Availability Retired
3762 LEGO Limited Edition Duplo Bucket
Retail $9.99