Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2022
Pieces 237
Availability Retail
40544 LEGO BrickHeadz Pets French Bulldog
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2022
Pieces 236
Availability Retail
40543 LEGO BrickHeadz Pets St. Bernard
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 269
Availability Retail
40480 LEGO BrickHeadz Pets Ginger Tabby
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 261
Availability Exclusive
40443 LEGO BrickHeadz Pets Budgie
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 252
Availability Exclusive
40479 LEGO BrickHeadz Pets Dalmatian
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 250
Availability Retail
40441 LEGO BrickHeadz Pets Shorthair Cats
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 247
Availability Retail
40440 LEGO BrickHeadz Pets German Shepherd
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 243
Availability Retired
40482 LEGO BrickHeadz Pets Hamster
Retail $14.99
Value $16.04
Growth 7.0%
Annual growth 16.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 219
Availability Retail
40481 LEGO BrickHeadz Pets Cockatiel
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Pets
Year 2021
Pieces 186
Availability Exclusive
40442 LEGO BrickHeadz Pets Goldfish
Retail $14.99
Available at retail