Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 306
Availability Limited Retail
40383 LEGO BrickHeadz Bride
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2020
Pieces 295
Availability Retail
75317 LEGO BrickHeadz Star Wars The Mandalorian & The Child
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 255
Availability Limited Retail
40384 LEGO BrickHeadz Groom
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 214
Availability Limited Retail
40378 LEGO BrickHeadz Disney Goofy & Pluto
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 192
Availability Limited Retail
40380 LEGO BrickHeadz Easter Sheep
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 180
Availability Exclusive
40425 LEGO BrickHeadz Nutcracker
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Monkie Kid
Year 2020
Pieces 175
Availability Exclusive
40381 LEGO BrickHeadz Monkie Kid Monkey King
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 150
Availability Limited Retail
40379 LEGO BrickHeadz Bear
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 134
Availability Limited Retail
40436 LEGO BrickHeadz Lucky Cat
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Universal Monsters
Year 2020
Pieces 108
Availability Retail
40422 LEGO BrickHeadz Universal Monsters Frankenstein
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 98
Availability Retired
6322719 LEGO Hangzhou BrickHeadz
promotional
Value $133.20
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 90
Availability Limited Retail
40377 LEGO BrickHeadz Disney Donald Duck
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2020
Availability Retired
40412 LEGO BrickHeadz Wizarding World Hagrid & Buckbeak
promotional
Value $35.00
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 281
Availability Exclusive
40353 LEGO BrickHeadz Reindeer, Elf & Elfie
Retail $19.99
Available at retail
Theme BrickHeadz
Year 2019
Pieces 249
Availability Retired
66593 LEGO BrickHeadz 2-in-1 Value Pack
Retail $19.99
Value $52.00
Growth 160.1%
Annual growth 35.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2019
Pieces 240
Availability Retail
75232 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren & Sith Trooper
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 177
Availability Retired
40352 LEGO BrickHeadz Scarecrow
Retail $9.99
Value $13.51
Growth 35.2%
Annual growth 15.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 170
Availability Retail
40354 LEGO BrickHeadz Dragon Dance Guy
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 153
Availability Retail
40367 LEGO BrickHeadz Lady Liberty
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retail
40348 LEGO BrickHeadz Birthday Clown
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retired
40349 LEGO BrickHeadz Valentine's Puppy
Retail $9.99
Value $14.71
Growth 47.2%
Annual growth 21.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 137
Availability Retired
41637 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Sweet Mayhem
Retail $9.99
Value $50.19
Growth 402.4%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 136
Availability Retired
40351 LEGO BrickHeadz Halloween Ghost
Retail $9.99
Value $17.62
Growth 76.4%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 134
Availability Retired
41635 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Wyldstyle
Retail $14.99
Value $85.99
Growth 473.6%
Annual growth 36.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 120
Availability Retired
40350 LEGO BrickHeadz Easter Chick
Retail $9.99
Value $10.80
Growth 8.1%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 113
Availability Retired
41634 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Emmet
Retail $14.99
Value $99.99
Growth 567.0%
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 103
Availability Retired
41636 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Benny
Retail $9.99
Value $87.60
Growth 776.9%
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
6315025 LEGO Amsterdam BrickHeadz
promotional
Value $262.16
Annual growth 37.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Beijing Brickheadz
promotional
Value $98.94
Annual growth 7.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Cologne Brickheadz
promotional
Value $110.50
Annual growth 18.7%
Theme BrickHeadz
Year 2018
Pieces 708
Availability Retired
41597 LEGO BrickHeadz Go Brick Me
Retail $29.99
Value $56.82
Growth 89.5%
Annual growth 27.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 361
Availability Retired
41623 LEGO BrickHeadz Disney Ariel & Ursula
Retail $19.99
Value $47.46
Growth 137.4%
Annual growth 25.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 341
Availability Exclusive
40274 LEGO BrickHeadz Mr. & Mrs. Claus
Retail $19.99
Available at retail
Theme BrickHeadz
Year 2018
Pieces 290
Availability Retired
66591 LEGO BrickHeadz 2-in-1 Bundle Han Solo & Chewbacca
Retail $19.99
Value $43.66
Growth 118.4%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 249
Availability Retired
41489 LEGO BrickHeadz Star Wars Rey & Kylo Ren
Retail $19.99
Value $23.80
Growth 19.1%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 247
Availability Retired
41631 LEGO BrickHeadz Wizarding World Newt Scamander & Gellert Grindelwald
Retail $19.99
Value $39.95
Growth 99.8%
Annual growth 29.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 245
Availability Retired
41621 LEGO BrickHeadz Wizarding World Ron Weasley & Albus Dumbledore
Retail $19.99
Value $54.96
Growth 174.9%
Annual growth 26.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 240
Availability Retired
41611 LEGO BrickHeadz Marty McFly & Doc Brown
Retail $19.99
Value $40.28
Growth 101.5%
Annual growth 22.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 234
Availability Retired
41614 LEGO BrickHeadz Owen & Blue
Retail $19.99
Value $21.32
Growth 6.7%
Annual growth 4.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 228
Availability Retired
41622 LEGO BrickHeadz Peter Venkman & Slimer
Retail $19.99
Value $49.99
Growth 150.1%
Annual growth 23.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 215
Availability Retired
41627 LEGO BrickHeadz Star Wars Luke & Yoda
Retail $14.99
Value $36.99
Growth 146.8%
Annual growth 28.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 215
Availability Retired
41632 LEGO BrickHeadz Homer Simpson & Krusty the Clown
Retail $19.99
Value $44.44
Growth 122.3%
Annual growth 29.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / DC Comics Super Heroes
Year 2018
Pieces 209
Availability Retired
41610 LEGO BrickHeadz DC Comics Super Heroes Tactical Batman & Superman
Retail $19.99
Value $49.95
Growth 149.9%
Annual growth 24.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 201
Availability Retired
41618 LEGO BrickHeadz Disney Anna & Olaf
Retail $14.99
Value $25.03
Growth 67.0%
Annual growth 22.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 193
Availability Retired
41630 LEGO BrickHeadz Disney Jack Skellington & Sally
Retail $19.99
Value $53.20
Growth 166.1%
Annual growth 25.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Marvel Super Heroes
Year 2018
Pieces 189
Availability Retired
41626 LEGO BrickHeadz Marvel Super Heroes Groot & Rocket
Retail $14.99
Value $50.49
Growth 236.8%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 180
Availability Retired
41615 LEGO BrickHeadz Wizarding World Harry Potter & Hedwig
Retail $14.99
Value $52.97
Growth 253.4%
Annual growth 34.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 161
Availability Retired
41629 LEGO BrickHeadz Star Wars Boba Fett
Retail $9.99
Value $35.64
Growth 256.8%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41612 LEGO BrickHeadz Steve & Creeper
Retail $19.99
Value $60.17
Growth 201.0%
Annual growth 30.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41613 LEGO BrickHeadz Disney Mr. Incredible & Frozone
Retail $19.99
Value $35.00
Growth 75.1%
Annual growth 16.2%