Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2022
Pieces 239
Availability Retail
40540 LEGO BrickHeadz Lion Dance Guy
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2021
Pieces 249
Availability Exclusive
40466 LEGO BrickHeadz Chinese New Year Pandas
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2021
Pieces 141
Availability Retired
40492 LEGO BrickHeadz La Catrina
Retail $9.99
Value $16.32
Growth 63.4%
Annual growth 27.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 192
Availability Retired
40380 LEGO BrickHeadz Easter Sheep
Retail $9.99
Value $11.54
Growth 15.5%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 180
Availability Retired
40425 LEGO BrickHeadz Nutcracker
Retail $9.99
Value $12.00
Growth 20.1%
Annual growth 21.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 150
Availability Retired
40379 LEGO BrickHeadz Bear
Retail $9.99
Value $19.78
Growth 98.0%
Annual growth 23.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 134
Availability Retired
40436 LEGO BrickHeadz Lucky Cat
Retail $9.99
Value $19.99
Growth 100.1%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 281
Availability Retired
40353 LEGO BrickHeadz Reindeer, Elf & Elfie
Retail $19.99
Value $28.94
Growth 44.8%
Annual growth 12.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 177
Availability Retired
40352 LEGO BrickHeadz Scarecrow
Retail $9.99
Value $13.81
Growth 38.2%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 170
Availability Retired
40354 LEGO BrickHeadz Dragon Dance Guy
Retail $9.99
Value $13.42
Growth 34.3%
Annual growth 15.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 153
Availability Retail
40367 LEGO BrickHeadz Lady Liberty
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retail
40348 LEGO BrickHeadz Birthday Clown
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retired
40349 LEGO BrickHeadz Valentine's Puppy
Retail $9.99
Value $24.94
Growth 149.6%
Annual growth 21.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 136
Availability Retired
40351 LEGO BrickHeadz Halloween Ghost
Retail $9.99
Value $21.87
Growth 118.9%
Annual growth 15.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 120
Availability Retired
40350 LEGO BrickHeadz Easter Chick
Retail $9.99
Value $14.88
Growth 48.9%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 341
Availability Retired
40274 LEGO BrickHeadz Mr. & Mrs. Claus
Retail $19.99
Value $25.00
Growth 25.1%
Annual growth 11.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 151
Availability Retired
40272 LEGO BrickHeadz Witch
Retail $9.99
Value $10.98
Growth 9.9%
Annual growth 6.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 140
Availability Retired
40270 LEGO BrickHeadz Valentine's Bee
Retail $9.99
Value $14.99
Growth 50.1%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 126
Availability Retired
40271 LEGO BrickHeadz Bunny
Retail $9.99
Value $12.23
Growth 22.4%
Annual growth 6.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 114
Availability Retired
40273 LEGO BrickHeadz Turkey
Retail $9.99
Value $12.09
Growth 21.0%
Annual growth 8.2%