Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2022
Pieces 578
Availability Exclusive (Retiring soon)
40548 LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute
Retail $49.99
Available at retail
Retiring soon
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 306
Availability Limited retail
40383 LEGO BrickHeadz Bride
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 255
Availability Limited retail
40384 LEGO BrickHeadz Groom
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 98
Availability Retired
6322719 LEGO Hangzhou BrickHeadz
promotional
Value $87.81
Annual growth 37.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 240
Availability Retired
41611 LEGO BrickHeadz Marty McFly & Doc Brown
Retail $19.99
Value $67.96
Growth 240.0%
Annual growth 23.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 234
Availability Retired
41614 LEGO BrickHeadz Owen & Blue
Retail $19.99
Value $32.03
Growth 60.2%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 228
Availability Retired
41622 LEGO BrickHeadz Peter Venkman & Slimer
Retail $19.99
Value $63.98
Growth 220.1%
Annual growth 20.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 215
Availability Retired
41632 LEGO BrickHeadz Homer Simpson & Krusty the Clown
Retail $19.99
Value $79.66
Growth 298.5%
Annual growth 22.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41612 LEGO BrickHeadz Steve & Creeper
Retail $19.99
Value $89.66
Growth 348.5%
Annual growth 26.7%