Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2022
Pieces 578
Availability Exclusive (Retiring soon)
40548 LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute
Retail $49.99
Available at retail
Retiring soon