Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2022
Pieces 578
Availability Exclusive
40548 LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute
Retail $49.99
Available at retail