Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 306
Availability Limited retail
40383 LEGO BrickHeadz Bride
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 255
Availability Limited retail
40384 LEGO BrickHeadz Groom
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 98
Availability Retired
6322719 LEGO Hangzhou BrickHeadz
promotional
Value $84.37
Annual growth 37.2%