Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2021
Pieces 249
Availability Exclusive
40466 LEGO BrickHeadz Chinese New Year Pandas
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2021
Pieces 141
Availability Exclusive (Retiring soon)
40492 LEGO BrickHeadz La Catrina
Retail $9.99
Available at retail
Retiring soon