Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2023
Pieces 152
Availability Retail
40615 LEGO BrickHeadz Star Wars Tusken Raider
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2022
Pieces 260
Availability Retail
40547 LEGO BrickHeadz Star Wars Obi-Wan Kenobi and Darth Vader
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2022
Pieces 164
Availability Retail
40539 LEGO BrickHeadz Star Wars Ahsoka Tano
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2020
Pieces 295
Availability Retail (Retiring soon)
75317 LEGO BrickHeadz Star Wars The Mandalorian & The Child
Retail $19.99
Available at retail
Retiring soon
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2019
Pieces 240
Availability Retired
75232 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren & Sith Trooper
Retail $19.99
Value $29.45
Growth 47.3%
Annual growth 17.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 249
Availability Retired
41489 LEGO BrickHeadz Star Wars Rey & Kylo Ren
Retail $19.99
Value $39.95
Growth 99.8%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 215
Availability Retired
41627 LEGO BrickHeadz Star Wars Luke & Yoda
Retail $14.99
Value $65.84
Growth 339.2%
Annual growth 26.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 161
Availability Retired
41629 LEGO BrickHeadz Star Wars Boba Fett
Retail $9.99
Value $57.23
Growth 472.9%
Annual growth 26.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 149
Availability Retired
41609 LEGO BrickHeadz Star Wars Chewbacca
Retail $9.99
Value $40.00
Growth 300.4%
Annual growth 22.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 141
Availability Retired
41608 LEGO BrickHeadz Star Wars Han Solo
Retail $9.99
Value $18.25
Growth 82.7%
Annual growth 14.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 130
Availability Retired
41603 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren
Retail $9.99
Value $16.98
Growth 70.0%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 124
Availability Retired
41620 LEGO BrickHeadz Star Wars Stormtrooper
Retail $9.99
Value $39.99
Growth 300.3%
Annual growth 22.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 124
Availability Retired
41628 LEGO BrickHeadz Star Wars Princess Leia
Retail $9.99
Value $26.69
Growth 167.2%
Annual growth 19.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 119
Availability Retired
41602 LEGO BrickHeadz Star Wars Rey
Retail $9.99
Value $14.30
Growth 43.1%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 104
Availability Retired
41619 LEGO BrickHeadz Star Wars Darth Vader
Retail $9.99
Value $34.99
Growth 250.3%
Annual growth 18.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2017
Pieces 329
Availability Retired
41498 LEGO BrickHeadz Star Wars Boba Fett and Han Solo in Carbonite
Retail $39.99
Value $549.99
Growth 1275.3%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2017
Pieces 127
Availability Retired
41486 LEGO BrickHeadz Star Wars Captain Phasma
Retail $9.99
Value $45.00
Growth 350.5%
Annual growth 21.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2017
Pieces 91
Availability Retired
41485 LEGO BrickHeadz Star Wars Finn
Retail $9.99
Value $24.99
Growth 150.2%
Annual growth 17.0%