Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2020
Pieces 295
Availability Retail
75317 LEGO BrickHeadz Star Wars The Mandalorian & The Child
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2019
Pieces 240
Availability Retail
75232 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren & Sith Trooper
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 249
Availability Retired
41489 LEGO BrickHeadz Star Wars Rey & Kylo Ren
Retail $19.99
Value $23.33
Growth 16.7%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 215
Availability Retired
41627 LEGO BrickHeadz Star Wars Luke & Yoda
Retail $14.99
Value $37.36
Growth 149.2%
Annual growth 34.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 161
Availability Retired
41629 LEGO BrickHeadz Star Wars Boba Fett
Retail $9.99
Value $32.93
Growth 229.6%
Annual growth 27.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 149
Availability Retired
41609 LEGO BrickHeadz Star Wars Chewbacca
Retail $9.99
Value $16.79
Growth 68.1%
Annual growth 23.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 141
Availability Retired
41608 LEGO BrickHeadz Star Wars Han Solo
Retail $9.99
Value $10.00
Growth 0.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 130
Availability Retired
41603 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren
Retail $9.99
Value $11.47
Growth 14.8%
Annual growth 8.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 124
Availability Retired
41620 LEGO BrickHeadz Star Wars Stormtrooper
Retail $9.99
Value $20.91
Growth 109.3%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 124
Availability Retired
41628 LEGO BrickHeadz Star Wars Princess Leia
Retail $9.99
Value $12.86
Growth 28.7%
Annual growth 20.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 119
Availability Retired
41602 LEGO BrickHeadz Star Wars Rey
Retail $9.99
Value $10.00
Growth 0.1%
Annual growth 3.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 104
Availability Retired
41619 LEGO BrickHeadz Star Wars Darth Vader
Retail $9.99
Value $24.99
Growth 150.2%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2017
Pieces 329
Availability Retired
41498 LEGO BrickHeadz Star Wars Boba Fett and Han Solo in Carbonite
Retail $39.99
Value $250.00
Growth 525.2%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2017
Pieces 127
Availability Retired
41486 LEGO BrickHeadz Star Wars Captain Phasma
Retail $9.99
Value $25.98
Growth 160.1%
Annual growth 24.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2017
Pieces 91
Availability Retired
41485 LEGO BrickHeadz Star Wars Finn
Retail $9.99
Value $13.50
Growth 35.1%
Annual growth 7.9%