Theme / Subtheme BrickHeadz / Monkie Kid
Year 2020
Pieces 175
Availability Retired
40381 LEGO BrickHeadz Monkie Kid Monkey King
Retail $9.99
Value $13.11
Growth 31.2%
Annual growth 13.8%