Theme / Subtheme BrickHeadz / Monkie Kid
Year 2020
Pieces 175
Availability Retired
40381 LEGO BrickHeadz Monkie Kid Monkey King
Retail $9.99
Value $13.31
Growth 33.2%
Annual growth 27.6%