Theme / Subtheme BrickHeadz / Monkie Kid
Year 2020
Pieces 175
Availability Exclusive
40381 LEGO BrickHeadz Monkie Kid Monkey King
Retail $9.99
Available at retail