So far in 2024, LEGO released 5 BrickHeadz Disney sets.
Largest 2024 LEGO BrickHeadz Disney set
40752 Carl, Russell & Kevin 308 pieces
Most owned 2024 BrickHeadz Disney set
40673 Spring Festival Mickey Mouse
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2024
Pieces 120
Availability Exclusive
40673 LEGO BrickHeadz Disney Spring Festival Mickey Mouse
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2024
Pieces 152
Availability Retail
40674 LEGO BrickHeadz Disney Stitch
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2024
Pieces 300
Availability Retail
40749 LEGO BrickHeadz Disney Joy, Sadness & Anxiety
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2024
Pieces 308
Availability Retail
40752 LEGO BrickHeadz Disney Carl, Russell & Kevin
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2024
Pieces 179
Availability Retail
40753 LEGO BrickHeadz Disney Mirabel Madrigal
Retail $9.99
Available at retail