Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retail
40348 LEGO BrickHeadz Birthday Clown
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retired
40349 LEGO BrickHeadz Valentine's Puppy
Retail $9.99
Value $19.99
Growth 100.1%
Annual growth 19.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 120
Availability Retired
40350 LEGO BrickHeadz Easter Chick
Retail $9.99
Value $12.65
Growth 26.6%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 136
Availability Retired
40351 LEGO BrickHeadz Halloween Ghost
Retail $9.99
Value $22.95
Growth 129.7%
Annual growth 17.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 177
Availability Retired
40352 LEGO BrickHeadz Scarecrow
Retail $9.99
Value $12.76
Growth 27.7%
Annual growth 6.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 281
Availability Retired
40353 LEGO BrickHeadz Reindeer, Elf & Elfie
Retail $19.99
Value $28.96
Growth 44.9%
Annual growth 13.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 170
Availability Retired
40354 LEGO BrickHeadz Dragon Dance Guy
Retail $9.99
Value $12.26
Growth 22.7%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 153
Availability Retail
40367 LEGO BrickHeadz Lady Liberty
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 113
Availability Retired
41634 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Emmet
Retail $14.99
Value $125.00
Growth 733.9%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 134
Availability Retired
41635 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Wyldstyle
Retail $14.99
Value $99.99
Growth 567.0%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 103
Availability Retired
41636 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Benny
Retail $9.99
Value $128.84
Growth 1189.7%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 137
Availability Retired
41637 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Sweet Mayhem
Retail $9.99
Value $119.97
Growth 1100.9%
Annual growth 34.4%
Theme BrickHeadz
Year 2019
Pieces 249
Availability Retired
66593 LEGO BrickHeadz 2-in-1 Value Pack
Retail $19.99
Value $73.19
Growth 266.1%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2019
Pieces 240
Availability Retired
75232 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren & Sith Trooper
Retail $19.99
Value $28.96
Growth 44.9%
Annual growth 18.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
6315025 LEGO Amsterdam BrickHeadz
promotional
Value $500.54
Annual growth 20.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Beijing Brickheadz
promotional
Value $131.86
Annual growth 7.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Cologne Brickheadz
promotional
Value $92.97
Annual growth 36.2%