Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retail
40348 LEGO BrickHeadz Birthday Clown
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retired
40349 LEGO BrickHeadz Valentine's Puppy
Retail $9.99
Value $16.73
Growth 67.5%
Annual growth 19.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 120
Availability Retired
40350 LEGO BrickHeadz Easter Chick
Retail $9.99
Value $12.35
Growth 23.6%
Annual growth 4.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 136
Availability Retired
40351 LEGO BrickHeadz Halloween Ghost
Retail $9.99
Value $21.65
Growth 116.7%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 177
Availability Retired
40352 LEGO BrickHeadz Scarecrow
Retail $9.99
Value $13.31
Growth 33.2%
Annual growth 12.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 281
Availability Retired
40353 LEGO BrickHeadz Reindeer, Elf & Elfie
Retail $19.99
Value $25.00
Growth 25.1%
Annual growth 12.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 170
Availability Retired
40354 LEGO BrickHeadz Dragon Dance Guy
Retail $9.99
Value $12.94
Growth 29.5%
Annual growth 20.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 153
Availability Retail
40367 LEGO BrickHeadz Lady Liberty
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 113
Availability Retired
41634 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Emmet
Retail $14.99
Value $121.17
Growth 708.3%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 134
Availability Retired
41635 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Wyldstyle
Retail $14.99
Value $111.71
Growth 645.2%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 103
Availability Retired
41636 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Benny
Retail $9.99
Value $129.99
Growth 1201.2%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 137
Availability Retired
41637 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Sweet Mayhem
Retail $9.99
Value $72.59
Growth 626.6%
Annual growth 34.4%
Theme BrickHeadz
Year 2019
Pieces 249
Availability Retired
66593 LEGO BrickHeadz 2-in-1 Value Pack
Retail $19.99
Value $62.95
Growth 214.9%
Annual growth 34.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2019
Pieces 240
Availability Retired
75232 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren & Sith Trooper
Retail $19.99
Value $29.19
Growth 46.0%
Annual growth 23.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
6315025 LEGO Amsterdam BrickHeadz
promotional
Value $522.96
Annual growth 35.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Beijing Brickheadz
promotional
Value $138.71
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Cologne Brickheadz
promotional
Value $110.50
Annual growth 6.2%