Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1969
Pieces 799
Availability Retired
842-2 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $18.99
Value $1,808.08
Growth 9421.2%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Pieces 711
Availability Retired
725-3 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $25.00
Value $1,995.55
Growth 7882.2%
Annual growth 7.4%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Availability Retired
246 LEGO Samsonite Town Plan Board
Retail $1.50