Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1969
Pieces 799
Availability Retired
842-2 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $18.99
Value $1,778.65
Growth 9266.2%
Annual growth 8.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Pieces 711
Availability Retired
725-3 LEGO Samsonite Town Plan
Retail $25.00
Value $1,962.97
Growth 7751.9%
Annual growth 7.4%
Theme / Subtheme Samsonite / Town Plan
Year 1961
Availability Retired
246 LEGO Samsonite Town Plan Board
Retail $1.50