Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1975
Pieces 330
Availability Retired
78-3 LEGO Samsonite Basic Set
Retail $4.99
Value $250.04
Growth 4910.8%
Annual growth 8.7%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1973
Pieces 88
Availability Retired
LEGO Samsonite 88 Piece Set
Retail $1.99
Value $9.39
Growth 371.9%
Annual growth 3.2%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1972
Pieces 1,047
Availability Retired
LEGO Samsonite 1047 Piece Basic Set
Retail $12.99
Value $337.80
Growth 2500.5%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1972
Pieces 846
Availability Retired
LEGO Samsonite 846 Piece Basic Set
Retail $9.99
Value $318.69
Growth 3090.1%
Annual growth 7.2%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1972
Pieces 665
Availability Retired
LEGO Samsonite 665 Piece Basic Set
Retail $6.99
Value $370.40
Growth 5199.0%
Annual growth 8.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1972
Pieces 395
Availability Retired
LEGO Samsonite 395 Piece Basic Set
Retail $4.99
Value $260.01
Growth 5110.6%
Annual growth 8.2%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 1,252
Availability Retired
LEGO Samsonite 1252 Piece Motorized Basic Set
Retail $19.99
Value $355.84
Growth 1680.1%
Annual growth 5.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 1,241
Availability Retired
LEGO Samsonite 1241 Piece Basic Set
Retail $16.99
Value $368.28
Growth 2067.6%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 1,081
Availability Retired
LEGO Samsonite 1081 Piece Basic Set
Retail $12.99
Value $326.50
Growth 2413.5%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 920
Availability Retired
LEGO Samsonite 920 Piece Motorized Basic Set
Retail $13.99
Value $290.33
Growth 1975.3%
Annual growth 6.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 917
Availability Retired
105-3 LEGO Samsonite Imagination Master Series 5
Retail $14.95
Value $360.10
Growth 2308.7%
Annual growth 6.4%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 857
Availability Retired
LEGO Samsonite 857 Piece Basic Set
Retail $9.99
Value $259.19
Growth 2494.5%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 737
Availability Retired
104-2 LEGO Samsonite Imagination Deluxe Set 4
Retail $12.95
Value $223.62
Growth 1626.8%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 633
Availability Retired
630-2 LEGO Samsonite Diplomat Set
Retail $9.99
Value $1,879.68
Growth 18715.6%
Annual growth 10.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 576
Availability Retired
103-2 LEGO Samsonite Imagination Standard Set 3
Retail $9.95
Value $259.34
Growth 2506.4%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 426
Availability Retired
102-2 LEGO Samsonite Imagination Basic Set 2
Retail $6.95
Value $358.66
Growth 5060.6%
Annual growth 8.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 290
Availability Retired
101-2 LEGO Samsonite Imagination Beginner Set 1
Retail $4.95
Value $232.64
Growth 4599.8%
Annual growth 7.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Availability Retired
695-3 LEGO Samsonite Bulk Assortment Set
Retail $6.99
Value $223.16
Growth 3092.6%
Annual growth 7.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1969
Pieces 102
Availability Retired
102-3 LEGO Samsonite Super Value Set
Retail $3.95
Value $354.49
Growth 8874.4%
Annual growth 8.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 451
Availability Retired
502 LEGO Samsonite Deluxe Set with Storage Case
Retail $14.99
Value $462.91
Growth 2988.1%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 387
Availability Retired
66 LEGO Samsonite Governor Set
Retail $12.95
Value $379.41
Growth 2829.8%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 326
Availability Retired
326-2 LEGO Samsonite Suburban Set
Retail $11.50
Value $381.13
Growth 3214.2%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 301
Availability Retired
LEGO Samsonite 301 Piece Set with Suitcase
Retail $12.88
Value $453.87
Growth 3423.8%
Annual growth 6.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 244
Availability Retired
244 LEGO Samsonite Explorer Set
Retail $4.97
Value $339.23
Growth 6725.6%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 223
Availability Retired
223 LEGO Samsonite Adventure Set
Retail $4.99
Value $250.83
Growth 4926.7%
Annual growth 7.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 560
Availability Retired
080-2 LEGO Samsonite Ambassador Set
Retail $24.99
Value $2,759.82
Growth 10943.7%
Annual growth 8.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 536
Availability Retired
536-2 LEGO Samsonite Designer Set
Retail $9.99
Value $381.73
Growth 3721.1%
Annual growth 6.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 335
Availability Retired
LEGO Samsonite 335 Piece Basic Set
Retail $6.99
Value $365.96
Growth 5135.5%
Annual growth 7.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 328
Availability Retired
005-2 LEGO Samsonite Discovery Set
Retail $9.99
Value $363.37
Growth 3537.3%
Annual growth 6.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 321
Availability Retired
4-2 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 4
Retail $9.99
Value $100.34
Growth 904.4%
Annual growth 4.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 300
Availability Retired
3-3 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 3
Retail $4.99
Value $130.76
Growth 2520.4%
Annual growth 6.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 156
Availability Retired
5-2 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 5
Retail $1.99
Value $132.00
Growth 6533.2%
Annual growth 7.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 141
Availability Retired
2-4 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 2
Retail $1.99
Value $122.81
Growth 6071.4%
Annual growth 7.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 101
Availability Retired
6-2 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 6
Retail $1.99
Value $142.80
Growth 7075.9%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 74
Availability Retired
1-3 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 1
Retail $1.00
Value $126.51
Growth 12551.0%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 1
Availability Retired
7-4 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 7
Retail $3.75
Value $116.29
Growth 3001.1%
Annual growth 6.4%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 704
Availability Retired
704-2 LEGO Samsonite Master Discovery Set
Retail $24.99
Value $517.70
Growth 1971.6%
Annual growth 5.6%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 670
Availability Retired
004 LEGO Samsonite Master Builder Set
Retail $19.95
Value $510.18
Growth 2457.3%
Annual growth 6.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 565
Availability Retired
835 LEGO Samsonite Advanced Builders Set
Retail $10.00
Value $563.76
Growth 5537.6%
Annual growth 7.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 565
Availability Retired
LEGO Samsonite 565 Piece Basic Set
Retail $9.99
Value $509.19
Growth 4997.0%
Annual growth 7.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 418
Availability Retired
003 LEGO Samsonite Master Mechanic Set
Retail $17.95
Value $717.16
Growth 3895.3%
Annual growth 6.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 375
Availability Retired
375 LEGO Samsonite Deluxe Basic Set
Retail $8.95
Value $409.21
Growth 4472.2%
Annual growth 7.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 324
Availability Retired
LEGO Samsonite 324 Piece Medium Basic Set
Retail $6.22
Value $487.56
Growth 7738.6%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 301
Availability Retired
301-2 LEGO Samsonite Wheel Toy Set
Retail $6.22
Value $398.04
Growth 6299.4%
Annual growth 7.7%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 285
Availability Retired
285 LEGO Samsonite Medium Basic Set
Retail $6.95
Value $312.70
Growth 4399.3%
Annual growth 7.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 224
Availability Retired
LEGO Samsonite 224 Piece Explorer Set
Retail $5.55
Value $435.41
Growth 7745.2%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 205
Availability Retired
205-3 LEGO Samsonite Small Basic Set
Retail $4.95
Value $300.00
Growth 5960.6%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 185
Availability Retired
021 LEGO Samsonite Wheel Set
Retail $4.95
Value $354.91
Growth 7069.9%
Annual growth 7.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 151
Availability Retired
LEGO Samsonite 151 Piece Basic Set
Retail $2.99
Value $392.52
Growth 13027.6%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 125
Availability Retired
LEGO Samsonite 125 Piece Basic Set
Retail $3.95
Value $518.54
Growth 13027.6%
Annual growth 9.1%