Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1975
Pieces 330
Availability Retired
78-3 LEGO Samsonite Basic Set
Retail $4.99
Value $263.11
Growth 5172.7%
Annual growth 8.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1973
Pieces 88
Availability Retired
LEGO Samsonite 88 Piece Set
Retail $1.99
Value $46.61
Growth 2242.2%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1972
Pieces 1,047
Availability Retired
LEGO Samsonite 1047 Piece Basic Set
Retail $12.99
Value $349.37
Growth 2589.5%
Annual growth 6.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1972
Pieces 846
Availability Retired
LEGO Samsonite 846 Piece Basic Set
Retail $9.99
Value $330.23
Growth 3205.6%
Annual growth 7.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1972
Pieces 665
Availability Retired
LEGO Samsonite 665 Piece Basic Set
Retail $6.99
Value $384.40
Growth 5399.3%
Annual growth 8.4%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1972
Pieces 395
Availability Retired
LEGO Samsonite 395 Piece Basic Set
Retail $4.99
Value $269.17
Growth 5294.2%
Annual growth 8.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 1,252
Availability Retired
LEGO Samsonite 1252 Piece Motorized Basic Set
Retail $19.99
Value $366.53
Growth 1733.6%
Annual growth 5.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 1,241
Availability Retired
LEGO Samsonite 1241 Piece Basic Set
Retail $16.99
Value $378.62
Growth 2128.5%
Annual growth 6.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 1,081
Availability Retired
LEGO Samsonite 1081 Piece Basic Set
Retail $12.99
Value $337.38
Growth 2497.2%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 920
Availability Retired
LEGO Samsonite 920 Piece Motorized Basic Set
Retail $13.99
Value $297.16
Growth 2024.1%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 917
Availability Retired
105-3 LEGO Samsonite Imagination Master Series 5
Retail $14.95
Value $369.90
Growth 2374.2%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 857
Availability Retired
LEGO Samsonite 857 Piece Basic Set
Retail $9.99
Value $266.38
Growth 2566.5%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 737
Availability Retired
104-2 LEGO Samsonite Imagination Deluxe Set 4
Retail $12.95
Value $229.19
Growth 1669.8%
Annual growth 5.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 633
Availability Retired
630-2 LEGO Samsonite Diplomat Set
Retail $9.99
Value $1,827.41
Growth 18192.4%
Annual growth 10.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 576
Availability Retired
103-2 LEGO Samsonite Imagination Standard Set 3
Retail $9.95
Value $265.48
Growth 2568.1%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 426
Availability Retired
102-2 LEGO Samsonite Imagination Basic Set 2
Retail $6.95
Value $371.35
Growth 5243.2%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Pieces 290
Availability Retired
101-2 LEGO Samsonite Imagination Beginner Set 1
Retail $4.95
Value $240.50
Growth 4758.6%
Annual growth 7.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1971
Availability Retired
695-3 LEGO Samsonite Bulk Assortment Set
Retail $6.99
Value $351.49
Growth 4928.5%
Annual growth 8.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1969
Pieces 102
Availability Retired
102-3 LEGO Samsonite Super Value Set
Retail $3.95
Value $371.41
Growth 9302.8%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 451
Availability Retired
502 LEGO Samsonite Deluxe Set with Storage Case
Retail $14.99
Value $477.28
Growth 3084.0%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 387
Availability Retired
66 LEGO Samsonite Governor Set
Retail $12.95
Value $391.17
Growth 2920.6%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 326
Availability Retired
326-2 LEGO Samsonite Suburban Set
Retail $11.50
Value $393.19
Growth 3319.0%
Annual growth 6.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 301
Availability Retired
LEGO Samsonite 301 Piece Set with Suitcase
Retail $12.88
Value $468.42
Growth 3536.8%
Annual growth 6.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 244
Availability Retired
244 LEGO Samsonite Explorer Set
Retail $4.97
Value $350.96
Growth 6961.6%
Annual growth 8.2%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1968
Pieces 223
Availability Retired
223 LEGO Samsonite Adventure Set
Retail $4.99
Value $259.36
Growth 5097.6%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 560
Availability Retired
080-2 LEGO Samsonite Ambassador Set
Retail $24.99
Value $2,872.33
Growth 11393.9%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 536
Availability Retired
536-2 LEGO Samsonite Designer Set
Retail $9.99
Value $392.55
Growth 3829.4%
Annual growth 6.9%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 335
Availability Retired
LEGO Samsonite 335 Piece Basic Set
Retail $6.99
Value $378.21
Growth 5310.7%
Annual growth 7.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 328
Availability Retired
005-2 LEGO Samsonite Discovery Set
Retail $9.99
Value $374.22
Growth 3645.9%
Annual growth 6.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 321
Availability Retired
4-2 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 4
Retail $9.99
Value $102.08
Growth 921.8%
Annual growth 4.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 300
Availability Retired
3-3 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 3
Retail $4.99
Value $134.02
Growth 2585.8%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 156
Availability Retired
5-2 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 5
Retail $1.99
Value $135.76
Growth 6722.1%
Annual growth 8.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 141
Availability Retired
2-4 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 2
Retail $1.99
Value $126.08
Growth 6235.7%
Annual growth 7.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 101
Availability Retired
6-2 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 6
Retail $1.99
Value $147.16
Growth 7295.0%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 74
Availability Retired
1-3 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 1
Retail $1.00
Value $130.49
Growth 12949.0%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1967
Pieces 1
Availability Retired
7-4 LEGO Samsonite Velveeta Promotional Set No 7
Retail $3.75
Value $119.31
Growth 3081.6%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 704
Availability Retired
704-2 LEGO Samsonite Master Discovery Set
Retail $24.99
Value $530.85
Growth 2024.2%
Annual growth 5.6%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 670
Availability Retired
004 LEGO Samsonite Master Builder Set
Retail $19.95
Value $523.17
Growth 2522.4%
Annual growth 6.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 565
Availability Retired
835 LEGO Samsonite Advanced Builders Set
Retail $10.00
Value $579.82
Growth 5698.2%
Annual growth 7.5%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 565
Availability Retired
LEGO Samsonite 565 Piece Basic Set
Retail $9.99
Value $525.27
Growth 5158.0%
Annual growth 7.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 418
Availability Retired
003 LEGO Samsonite Master Mechanic Set
Retail $17.95
Value $963.25
Growth 5266.3%
Annual growth 7.4%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 375
Availability Retired
375 LEGO Samsonite Deluxe Basic Set
Retail $8.95
Value $423.73
Growth 4634.4%
Annual growth 7.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 324
Availability Retired
LEGO Samsonite 324 Piece Medium Basic Set
Retail $6.22
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 301
Availability Retired
301-2 LEGO Samsonite Wheel Toy Set
Retail $6.22
Value $414.62
Growth 6565.9%
Annual growth 7.8%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 285
Availability Retired
285 LEGO Samsonite Medium Basic Set
Retail $6.95
Value $322.66
Growth 4542.6%
Annual growth 7.1%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 224
Availability Retired
LEGO Samsonite 224 Piece Explorer Set
Retail $5.55
Value $448.76
Growth 7985.8%
Annual growth 8.2%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 205
Availability Retired
205-3 LEGO Samsonite Small Basic Set
Retail $4.95
Value $342.21
Growth 6813.3%
Annual growth 6.3%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 185
Availability Retired
021 LEGO Samsonite Wheel Set
Retail $4.95
Value $368.81
Growth 7350.7%
Annual growth 8.0%
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 151
Availability Retired
LEGO Samsonite 151 Piece Basic Set
Retail $2.99
Theme / Subtheme Samsonite / Basic Set
Year 1966
Pieces 125
Availability Retired
LEGO Samsonite 125 Piece Basic Set
Retail $3.95