Theme / Subtheme Space / Blacktron
Year 1988
Pieces / Minifigs 86 / 1
Availability Retired
6876 LEGO Blacktron Alienator
Retail $9.99
Value $209.17
Growth 1993.8%
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Space / Blacktron
Year 1988
Pieces / Minifigs 569 / 5
Availability Retired
6987 LEGO Blacktron Message Intercept Base
Retail $59.99
Value $2,155.34
Growth 3492.8%
Annual growth 10.4%