Theme Primo
Year 1996
Pieces / Minifigs 17 / 1
Availability Retired
2005 LEGO Duplo Primo
Retail $12.99
Value $41.65
Growth 220.6%
Annual growth 3.9%
Theme Primo
Year 1996
Pieces 4
Availability Retired
2078 LEGO Primo Mini Set