Theme Primo
Year 1996
Pieces / Minifigs 17 / 1
Availability Retired
2005 LEGO Duplo Primo
Retail $12.99
Value $40.77
Growth 213.9%
Annual growth 4.0%
Theme Primo
Year 1996
Pieces 4
Availability Retired
2078 LEGO Primo Mini Set