Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 54 / 1
Availability Retired
7976 LEGO Atlantis Ocean Speeder
Retail $4.99
Value $11.00
Growth 120.4%
Annual growth 5.0%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 105 / 2
Availability Retired
7977 LEGO Atlantis Seabed Strider
Retail $9.99
Value $25.10
Growth 151.3%
Annual growth 5.4%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 200 / 2
Availability Retired
7978 LEGO Atlantis Angler Attack
Retail $19.99
Value $58.17
Growth 191.0%
Annual growth 6.8%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 265 / 2
Availability Retired
7984 LEGO Atlantis Deep Sea Raider
Retail $29.99
Value $52.34
Growth 74.5%
Annual growth 3.4%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 686 / 5
Availability Retired
7985 LEGO City of Atlantis
Retail $69.99
Value $252.68
Growth 261.0%
Annual growth 9.5%