Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 54 / 1
Availability Retired
7976 LEGO Atlantis Ocean Speeder
Retail $4.99
Value $13.68
Growth 174.1%
Annual growth 5.7%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 105 / 2
Availability Retired
7977 LEGO Atlantis Seabed Strider
Retail $9.99
Value $25.05
Growth 150.8%
Annual growth 5.0%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 200 / 2
Availability Retired
7978 LEGO Atlantis Angler Attack
Retail $19.99
Value $54.33
Growth 171.8%
Annual growth 6.4%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 265 / 2
Availability Retired
7984 LEGO Atlantis Deep Sea Raider
Retail $29.99
Value $54.93
Growth 83.2%
Annual growth 3.9%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 686 / 5
Availability Retired
7985 LEGO City of Atlantis
Retail $69.99
Value $240.32
Growth 243.4%
Annual growth 9.0%