Theme / Subtheme Icons / Vehicles
Year 2014
Pieces 1,077
Availability Retired
10242 LEGO Mini Cooper MK VII
Retail $99.99
Value $224.76
Growth 124.8%
Annual growth 13.9%
Theme / Subtheme Icons / Modular Buildings
Year 2014
Pieces / Minifigs 2,469 / 5
Availability Retired
10243 LEGO Parisian Restaurant
Retail $159.99
Value $297.10
Growth 85.7%
Annual growth 25.5%
Theme / Subtheme Icons / Fairground
Year 2014
Pieces / Minifigs 1,746 / 12
Availability Retired
10244 LEGO Fairground Mixer
Retail $149.99
Value $209.06
Growth 39.4%
Annual growth 6.9%
Theme / Subtheme Icons / Winter Village
Year 2014
Pieces / Minifigs 883 / 6
Availability Retired
10245 LEGO Santa's Workshop
Retail $69.99
Value $201.12
Growth 187.4%
Annual growth 9.8%