Theme / Subtheme Icons / Vehicles
Year 2014
Pieces 1,077
Availability Retired
10242 LEGO Mini Cooper MK VII
Retail $99.99
Value $213.91
Growth 113.9%
Annual growth 22.3%
Theme / Subtheme Icons / Modular Buildings
Year 2014
Pieces / Minifigs 2,469 / 5
Availability Retired
10243 LEGO Parisian Restaurant
Retail $159.99
Value $329.72
Growth 106.1%
Annual growth 26.4%
Theme / Subtheme Icons / Fairground
Year 2014
Pieces / Minifigs 1,746 / 12
Availability Retired
10244 LEGO Fairground Mixer
Retail $149.99
Value $223.99
Growth 49.3%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Icons / Winter Village
Year 2014
Pieces / Minifigs 883 / 6
Availability Retired
10245 LEGO Santa's Workshop
Retail $69.99
Value $198.98
Growth 184.3%
Annual growth 14.3%