Theme / Subtheme Star Wars / The Mandalorian
Year 2021
Pieces / Minifigs 276 / 3
Availability Retail
75299 LEGO Star Wars The Mandalorian Trouble on Tatooine
Retail $29.99
Available at retail
Theme / Subtheme Star Wars / The Mandalorian
Year 2021
Pieces / Minifigs 478 / 4
Availability Retail
75311 LEGO Star Wars The Mandalorian Imperial Armoured Marauder
Retail $39.99
Available at retail
Theme / Subtheme Star Wars / The Mandalorian
Year 2021
Pieces / Minifigs 592 / 2
Availability Retail
75312 LEGO Star Wars The Mandalorian Boba Fett's Starship
Retail $49.99
Available at retail
Theme / Subtheme Star Wars / The Mandalorian
Year 2021
Pieces / Minifigs 1,336 / 6
Availability Retail
75315 LEGO Star Wars The Mandalorian Imperial Light Cruiser
Retail $159.99
Available at retail
Theme / Subtheme Star Wars / The Mandalorian
Year 2021
Pieces / Minifigs 258 / 3
Availability Retail
75319 LEGO Star Wars The Mandalorian The Armorer's Mandalorian Forge
Retail $29.99
Available at retail