Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Pieces 480
Availability Retail
45028 LEGO Education Duplo My XL World
Retail $239.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Pieces 150
Availability Retail
45026 LEGO Education Duplo Tubes
Retail $139.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Pieces 130
Availability Retail
45027 LEGO Education Duplo Letters
Retail $109.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Availability Retail
45029 LEGO Education Duplo Animals
Retail $134.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2020
Availability Retail
45030 LEGO Education Duplo People
Retail $84.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2017
Pieces / Duplo figures 295 / 3
Availability Retail
45024 LEGO Education Duplo STEAM Park
Retail $149.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2017
Pieces / Duplo figures 274 / 6
Availability Retail
45021 LEGO Education Duplo Our Town
Retail $121.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2016
Pieces 188
Availability Retired
45018 LEGO Education Duplo Build Me 'Emotions'
Retail $69.95
Value $79.81
Growth 14.1%
Annual growth 3.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2016
Pieces 160
Availability Retired
45019 Education Creative LEGO DUPLO Brick Set
Retail $62.95
Value $64.95
Growth 3.2%
Annual growth 2.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2016
Pieces / Duplo figures 142 / 4
Availability Retired
45016 LEGO Education Duplo Tubes Experiment Set
Retail $99.99
Value $199.99
Growth 100.0%
Annual growth 14.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2016
Pieces 104
Availability Retired
45012 LEGO Education Duplo Wild Animals Set
Retail $79.95
Value $112.80
Growth 41.1%
Annual growth 11.7%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2016
Pieces / Duplo figures 103 / 6
Availability Retired
45014 LEGO Education Duplo StoryTales Set
Retail $89.99
Value $69.91
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2016
Pieces / Duplo figures 98 / 6
Availability Retired
45017 LEGO Education Duplo Playground Set
Retail $89.99
Value $99.99
Growth 11.1%
Annual growth 2.1%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2015
Pieces / Duplo figures 167 / 5
Availability Retired
45008 LEGO Education Duplo Math Train
Retail $99.99
Value $118.72
Growth 18.7%
Annual growth 3.5%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2015
Pieces 49
Availability Retired
45009 LEGO Education Duplo Animal Bingo
Retail $36.95
Value $44.74
Growth 21.1%
Annual growth 2.9%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2015
Pieces 21
Availability Retired
45010 LEGO Education Duplo Community People Set
Retail $54.95
Value $139.95
Growth 154.7%
Annual growth 16.0%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2015
Pieces 16
Availability Retired
45011 LEGO Education Duplo World People Set
Retail $59.95
Value $79.95
Growth 33.4%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2014
Pieces 154
Availability Retired
45007 LEGO Education Duplo Large Farm
Retail $162.95
Value ~$162.95
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2014
Pieces 131
Availability Retired
45004 LEGO Education Duplo Cafe+
Retail $104.95
Value $109.95
Growth 4.8%
Annual growth 1.4%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2014
Pieces 109
Availability Retired
45005 LEGO Education Duplo Story Tales
Retail $124.95
Value $134.57
Growth 7.7%
Annual growth 1.4%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2014
Pieces 32
Availability Retired
45006 LEGO Education Duplo Multi Vehicles
Retail $81.95
Value ~$81.95
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2012
Pieces 130
Availability Retired
9209 LEGO Education Duplo Community Services Set
Retail $89.99
Value $159.95
Growth 77.7%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2012
Pieces 98
Availability Retired
9218 LEGO Education Duplo Wild Animals Set
Retail $69.99
Value $124.17
Growth 77.4%
Annual growth 7.4%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 172
Availability Retired
9690 LEGO Education Duplo Center
Retail $59.99
Value $133.79
Growth 123.0%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 132
Availability Retired
9077 LEGO Education Duplo Brick Runner Set
Retail $115.99
Value $123.93
Growth 6.8%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 109
Availability Retired
9078 LEGO Education Duplo Special Elements Set
Retail $89.99
Value $139.97
Growth 55.5%
Annual growth 4.1%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 15
Availability Retired
9079 LEGO Education Duplo Small Building Plates
Retail $39.99
Value $73.30
Growth 83.3%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2009
Pieces 7
Availability Retired
9999 LEGO Education Duplo Upgrade Kit for 9654
Retail $29.99
Value $42.77
Growth 42.6%
Annual growth 3.3%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2008
Pieces / Duplo figures 147 / 4
Availability Retired
9076 LEGO Education Duplo Tubes Experiment Set
Retail $89.99
Value $124.83
Growth 38.7%
Annual growth 3.0%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2008
Pieces 102
Availability Retired
9656 LEGO Education Duplo Early Simple Machines Set
Retail $164.95
Value ~$164.95
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2007
Pieces 121
Availability Retired
9214 LEGO Education Duplo Wild Animals Set
Retail $99.99
Value $186.97
Growth 87.0%
Annual growth 4.9%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2007
Pieces / Duplo figures 120 / 5
Availability Retired
9225 LEGO Education Duplo Playhouse Set
Retail $89.99
Value $124.99
Growth 38.9%
Annual growth 2.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2007
Pieces / Duplo figures 106 / 4
Availability Retired
9227 LEGO Education Duplo Farm Set
Retail $69.99
Value $119.70
Growth 71.0%
Annual growth 4.2%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2007
Pieces / Duplo figures 97 / 6
Availability Retired
9226 LEGO Education Duplo Hospital Set
Retail $64.59
Value $449.10
Growth 595.3%
Annual growth 16.1%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2007
Pieces 95
Availability Retired
9213 LEGO Education Duplo Dinosaurs Set
Retail $79.99
Value $333.96
Growth 317.5%
Annual growth 11.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2007
Pieces / Duplo figures 82 / 6
Availability Retired
9229 LEGO Education Duplo Police Station Set
Retail $59.99
Value $411.76
Growth 586.4%
Annual growth 16.0%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2007
Pieces / Duplo figures 51 / 1
Availability Retired
9228 LEGO Education Duplo Farm Animals Set
Retail $29.99
Value $108.77
Growth 262.7%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2007
Pieces / Duplo figures 16 / 16
Availability Retired
9222 LEGO Education Duplo World People Set
Retail $39.99
Value $36.42
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2006
Pieces / Duplo figures 129 / 3
Availability Retired
9212 LEGO Education Duplo Push Train Set
Retail $89.99
Value $185.70
Growth 106.4%
Annual growth 5.3%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2006
Pieces / Duplo figures 129 / 4
Availability Retired
9240 LEGO Education Duplo Fire Rescue Services Set
Retail $79.99
Value $135.36
Growth 69.2%
Annual growth 3.8%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2006
Pieces / Duplo figures 61 / 8
Availability Retired
9211 LEGO Education Duplo Community Transport Set
Retail $59.99
Value $127.47
Growth 112.5%
Annual growth 5.5%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2006
Pieces / Duplo figures 20 / 20
Availability Retired
9224 LEGO Education Duplo Community People Set
Retail $35.99
Value $129.99
Growth 261.2%
Annual growth 6.1%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2005
Pieces / Duplo figures 105 / 4
Availability Retired
9231 LEGO Education Duplo Playhouse Set
Retail $68.99
Value $222.45
Growth 222.4%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2005
Pieces / Duplo figures 100 / 7
Availability Retired
9232 LEGO Education Duplo Hospital Set
Retail $63.99
Value $132.47
Growth 107.0%
Annual growth 5.0%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2005
Pieces / Duplo figures 98 / 4
Availability Retired
9233 LEGO Education Duplo Farm Set
Retail $65.99
Value $197.84
Growth 199.8%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2005
Pieces / Duplo figures 76 / 6
Availability Retired
9234 LEGO Education Duplo Dolls Family Set
Retail $89.00
Value $190.33
Growth 113.9%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2005
Pieces / Duplo figures 46 / 2
Availability Retired
9239 LEGO Education Duplo Stable Set
Retail $39.98
Value $44.90
Growth 12.3%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2005
Pieces / Duplo figures 44 / 1
Availability Retired
9237 LEGO Education Duplo Garage Set
Retail $25.99
Value $89.99
Growth 246.2%
Annual growth 8.6%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2005
Pieces / Duplo figures 43 / 1
Availability Retired
9238 LEGO Education Duplo Farm Animals Set
Retail $39.99
Value $146.66
Growth 266.7%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme Education / Duplo
Year 2005
Pieces / Duplo figures 37 / 4
Availability Retired
9236 LEGO Education Duplo Garden Set
Retail $25.99
Value $188.97
Growth 627.1%
Annual growth 14.2%