Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 140 / 12
Availability Retired
43108-13 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Complete Set
Retail $59.88
Value $138.37
Growth 131.1%
Annual growth 35.9%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 13 / 1
Availability Retired
43108-2 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Discowgirl Guitarist
Retail $4.99
Value $8.27
Growth 65.7%
Annual growth 31.4%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 13 / 1
Availability Retired
43108-4 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Dragon Guitarist
Retail $4.99
Value $29.93
Growth 499.8%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Alien Dancer
Retail $4.99
Value $18.00
Growth 260.7%
Annual growth 37.0%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-5 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Karaoke Mermaid
Retail $4.99
Value $8.68
Growth 73.9%
Annual growth 35.1%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-9 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Slime Singer
Retail $4.99
Value $20.00
Growth 300.8%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-10 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Carnival Dancer
Retail $4.99
Value $7.86
Growth 57.5%
Annual growth 27.7%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-11 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Vampire Bassist
Retail $4.99
Value $31.90
Growth 539.3%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-12 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Zombie Dancer
Retail $4.99
Value $8.59
Growth 72.1%
Annual growth 34.3%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retired
43108-6 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 DJ Captain
Retail $4.99
Value $9.01
Growth 80.6%
Annual growth 38.0%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retired
43108-7 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Puppy Singer
Retail $4.99
Value $8.78
Growth 76.0%
Annual growth 36.0%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
43108-3 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 DJ Rasp-Beary
Retail $4.99
Value $13.41
Growth 168.7%
Annual growth 39.3%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
43108-8 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 DJ Beatbox
Retail $4.99
Value $12.87
Growth 157.9%
Annual growth 39.3%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Minifigs 1
Availability Retired
43108-0 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Random Box
Retail $4.99
Value $18.00
Growth 260.7%
Annual growth 37.0%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Minifigs 24
Availability Retired
43108-14 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Sealed Box
Retail $119.76
Value $263.24
Growth 119.8%
Annual growth 33.0%