Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 140 / 12
Availability Retired
43108-13 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Complete Set
Retail $59.88
Value $114.14
Growth 90.6%
Annual growth 27.5%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 13 / 1
Availability Retired
43108-2 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Discowgirl Guitarist
Retail $4.99
Value $25.00
Growth 401.0%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 13 / 1
Availability Retired
43108-4 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Dragon Guitarist
Retail $4.99
Value $24.89
Growth 398.8%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Alien Dancer
Retail $4.99
Value $6.91
Growth 38.5%
Annual growth 23.6%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-5 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Karaoke Mermaid
Retail $4.99
Value $17.80
Growth 256.7%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-9 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Slime Singer
Retail $4.99
Value $20.03
Growth 301.4%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-10 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Carnival Dancer
Retail $4.99
Value $17.50
Growth 250.7%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-11 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Vampire Bassist
Retail $4.99
Value $25.00
Growth 401.0%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-12 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Zombie Dancer
Retail $4.99
Value $14.19
Growth 184.4%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retired
43108-6 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 DJ Captain
Retail $4.99
Value $10.78
Growth 116.0%
Annual growth 36.4%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retired
43108-7 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Puppy Singer
Retail $4.99
Value $15.49
Growth 210.4%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
43108-3 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 DJ Rasp-Beary
Retail $4.99
Value $16.05
Growth 221.6%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
43108-8 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 DJ Beatbox
Retail $4.99
Value $15.04
Growth 201.4%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Minifigs 1
Availability Retired
43108-0 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Random Box
Retail $4.99
Value $6.91
Growth 38.5%
Annual growth 23.6%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Minifigs 24
Availability Retired
43108-14 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Sealed Box
Retail $119.76
Value $210.49
Growth 75.8%
Annual growth 22.5%