Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 140 / 12
Availability Retired
43108-13 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Complete Set
Retail $59.88
Value $119.79
Growth 100.1%
Annual growth 29.6%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 13 / 1
Availability Retired
43108-2 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Discowgirl Guitarist
Retail $4.99
Value $7.56
Growth 51.5%
Annual growth 22.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 13 / 1
Availability Retired
43108-4 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Dragon Guitarist
Retail $4.99
Value $20.17
Growth 304.2%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Alien Dancer
Retail $4.99
Value $14.88
Growth 198.2%
Annual growth 37.6%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-5 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Karaoke Mermaid
Retail $4.99
Value $8.91
Growth 78.6%
Annual growth 23.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-9 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Slime Singer
Retail $4.99
Value $15.11
Growth 202.8%
Annual growth 38.5%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-10 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Carnival Dancer
Retail $4.99
Value $8.02
Growth 60.7%
Annual growth 25.1%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-11 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Vampire Bassist
Retail $4.99
Value $20.51
Growth 311.0%
Annual growth 40.2%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 12 / 1
Availability Retired
43108-12 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Zombie Dancer
Retail $4.99
Value $8.35
Growth 67.3%
Annual growth 27.8%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retired
43108-6 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 DJ Captain
Retail $4.99
Value $8.98
Growth 80.0%
Annual growth 23.7%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retired
43108-7 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Puppy Singer
Retail $4.99
Value $8.30
Growth 66.3%
Annual growth 28.8%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
43108-3 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 DJ Rasp-Beary
Retail $4.99
Value $10.98
Growth 120.0%
Annual growth 24.9%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
43108-8 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 DJ Beatbox
Retail $4.99
Value $11.98
Growth 140.1%
Annual growth 28.0%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Minifigs 1
Availability Retired
43108-0 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Random Box
Retail $4.99
Value $14.99
Growth 200.4%
Annual growth 38.0%
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 2
Year 2021
Minifigs 24
Availability Retired
43108-14 LEGO Vidiyo Bandmates Series 2 Sealed Box
Retail $119.76
Value $248.79
Growth 107.7%
Annual growth 31.9%