Theme / Subtheme Vidiyo / Stages
Year 2021
Pieces / Minifigs 996 / 4
Availability Retail
43115 LEGO Vidiyo Stages The Boombox
Retail $99.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Stages
Year 2021
Pieces / Minifigs 615 / 3
Availability Retail
43114 LEGO Vidiyo Stages Punk Pirate Ship
Retail $59.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Stages
Year 2021
Pieces / Minifigs 514 / 3
Availability Retail
43113 LEGO Vidiyo Stages K-Pawp Concert
Retail $49.99
Not yet released
Theme / Subtheme Vidiyo / Stages
Year 2021
Pieces / Minifigs 387 / 2
Availability Retail
43112 LEGO Vidiyo Stages Robo HipHop Car
Retail $29.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Stages
Year 2021
Pieces / Minifigs 344 / 2
Availability Retail
43111 LEGO Vidiyo Candy Castle Stage
Retail $29.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 121 / 12
Availability Retail
43101-13 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Complete Set
Retail $59.88
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / BeatBox
Year 2021
Pieces / Minifigs 89 / 1
Availability Retail
43110 LEGO Vidiyo Folk Fairy BeatBox
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / BeatBox
Year 2021
Pieces / Minifigs 86 / 1
Availability Retail
43109 LEGO Vidiyo Metal Dragon BeatBox
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / BeatBox
Year 2021
Pieces / Minifigs 84 / 1
Availability Retail
43106 LEGO Vidiyo Unicorn DJ BeatBox
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / BeatBox
Year 2021
Pieces / Minifigs 82 / 1
Availability Retail
43102 LEGO Vidiyo Candy Mermaid BeatBox
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / BeatBox
Year 2021
Pieces / Minifigs 82 / 1
Availability Retail
43105 LEGO Vidiyo Party Llama BeatBox
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / BeatBox
Year 2021
Pieces / Minifigs 73 / 1
Availability Retail
43103 LEGO Vidiyo Punk Pirate BeatBox
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / BeatBox
Year 2021
Pieces / Minifigs 73 / 1
Availability Retail
43104 LEGO Vidiyo Alien DJ BeatBox
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / BeatBox
Year 2021
Pieces / Minifigs 73 / 1
Availability Retail
43107 LEGO Vidiyo Hiphop Robot BeatBox
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retail
43101-12 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Werewolf Drummer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retail
43101-10 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Cotton Candy Cheerleader
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retail
43101-8 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Banshee Singer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Retail
43101-2 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Samurapper
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-9 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Alien Keytarist
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-7 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Red Panda Dancer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-6 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1  Discowboy
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-5 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Genie Dancer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retail
43101-4 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 DJ Cheetah
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retail
43101-11 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Bunny Dancer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retail
43101-3 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Shark Singer
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retail
43101 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Ice Cream Saxophonist
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Minifigs 1
Availability Retail
43101-0 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Random Box
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Vidiyo / Bandmates Series 1
Year 2021
Minifigs 24
Availability Retail
43101-14 LEGO Vidiyo Bandmates Series 1 Sealed Box
Retail $119.76
Available at retail