Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 525 / 4
Availability Retired
60302 LEGO City Wildlife Rescue Operation
Retail $89.99
Value $83.83
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 503 / 6
Availability Retired
60307 LEGO City Wildlife Rescue Camp
Retail $99.99
Value $100.00
Growth 0.0%
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 157 / 3
Availability Retired
60301 LEGO City Wildlife Rescue Off-Roader
Retail $49.99
Value $45.53
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 74 / 1
Availability Retired
60300 LEGO City Wildlife Rescue ATV
Retail $9.99
Value $9.48
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 35 / 1
Availability Retired
30570 LEGO City Wildlife Rescue Hovercraft
Retail $4.99
Value $7.97
Growth 59.7%
Annual growth 26.4%