Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 525 / 4
Availability Retired
60302 LEGO City Wildlife Rescue Operation
Retail $89.99
Value $89.55
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 503 / 6
Availability Retired
60307 LEGO City Wildlife Rescue Camp
Retail $99.99
Value $121.00
Growth  21.0%
Annual growth 6.9%
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 157 / 3
Availability Retired
60301 LEGO City Wildlife Rescue Off-Roader
Retail $49.99
Value $54.95
Growth  9.9%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 74 / 1
Availability Retired
60300 LEGO City Wildlife Rescue ATV
Retail $9.99
Value $11.76
Growth  17.7%
Annual growth 6.0%
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 35 / 1
Availability Retired
30570 LEGO City Wildlife Rescue Hovercraft
Retail $4.99
Value $7.99
Growth  60.1%
Annual growth 7.4%