Theme / Subtheme Space / Futuron
Year 1989
Pieces / Minifigs 30 / 1
Availability Retired
1620 LEGO Futuron Astro Dart
Retail $2.49
Value $978.00
Growth 39177.1%
Annual growth 19.9%
Theme / Subtheme Space / Futuron
Year 1989
Pieces / Minifigs 102 / 2
Availability Retired
1621 LEGO Futuron Lunar MPV Vehicle
Retail $7.49
Value $1,200.00
Growth 15921.4%
Annual growth 16.6%
Theme / Subtheme Space / Futuron
Year 1989
Pieces / Minifigs 36 / 1
Availability Retired
1974-4 LEGO Futuron Star Quest
Retail $2.49
Value $25.55
Growth 926.1%
Annual growth 10.7%
Theme / Subtheme Space / Futuron
Year 1989
Pieces / Minifigs 41 / 1
Availability Retired
6810 LEGO Futuron Laser Ranger
Retail $1.99
Value $564.67
Growth 28275.4%
Annual growth 17.7%
Theme / Subtheme Space / Futuron
Year 1989
Pieces / Minifigs 46 / 1
Availability Retired
6850 LEGO Futuron Auxiliary Patroller
Retail $2.99
Value $185.10
Growth 6090.6%
Annual growth 9.8%