Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2023
Pieces / Minifigs 14 / 2
Availability Retired
112324 LEGO Ninjago Kai vs. Skeleton King
Value $5.83
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2023
Pieces / Minifigs 12 / 2
Availability Retired
112323 LEGO Ninjago Master Wu vs. Ghost Archer
Value $5.69
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2023
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
892304 LEGO Ninjago Golden Dragon Cole
Value $7.48
Annual growth 5.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2023
Pieces / Minifigs 3 / 1
Availability Retired
892302 LEGO Ninjago Golden Dragon Jay
Value $6.01
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
892297 LEGO Ninjago Golden Oni Lloyd
Value $4.71
Annual growth 8.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 11 / 2
Availability Retired
112219 LEGO Ninjago Jay vs. Nindroid
Value $5.28
Annual growth 5.6%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
892290 LEGO Ninjago Cole
Value $3.54
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
892289 LEGO Ninjago Jay
Value $3.25
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
892292 LEGO Ninjago Lloyd
Value $4.52
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
892296 LEGO Ninjago Vengestone Guard
Value $4.45
Annual growth 7.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 6 / 2
Availability Retired
112216 LEGO Ninjago Zane vs. Nindroid
Value $4.48
Annual growth 8.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
892285 LEGO Ninjago Benthomaar
Value $4.77
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 5 / 2
Availability Retired
112217 LEGO Ninjago Kai vs. Boa
Value $4.05
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 5 / 1
Availability Retired
892286 LEGO Ninjago Lloyd
Value $3.45
Annual growth 10.7%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 4 / 2
Availability Retired
112218 LEGO Ninjago Lloyd vs. Overlord
Value $4.76
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 4 / 2
Availability Retired
112220 LEGO Ninjago Kai vs. Ghoultar
Value $4.90
Annual growth 7.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 4 / 2
Availability Retired
112322 LEGO Ninjago Zane vs. Garmadon
Value $5.40
Annual growth 8.0%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
892291 LEGO Ninjago Golden Dragon Kai
Value $8.40
Annual growth 10.1%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
892294 LEGO Ninjago Overlord
Value $5.43
Annual growth 8.6%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
892295 LEGO Ninjago Cole
Value $4.16
Annual growth 3.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 3 / 1
Availability Retired
892288 LEGO Ninjago Zane
Value $3.49
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 2 / 2
Availability Retired
112221 LEGO Ninjago Lloyd vs. Cobra Mechanic
Value $4.64
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 2 / 1
Availability Retired
892293 LEGO Ninjago Golden Dragon Zane
Value $7.27
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2022
Pieces / Minifigs 1 / 1
Availability Retired
892287 LEGO Ninjago Glutinous
Value $3.90
Annual growth 3.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 14 / 2
Availability Retired
112114 LEGO Ninjago Zane vs. Wyplash
Value $4.03
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 11 / 2
Availability Retired
112109 LEGO Ninjago Wu vs. Garmadon
Value $5.49
Annual growth 7.1%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 2
Availability Retired
112112 LEGO Ninjago Jay vs. Eyezor
Value $4.49
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 2
Availability Retired
112113 LEGO Ninjago Kai vs. Nindroid
Value $4.34
Annual growth 3.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 2
Availability Retired
112215 LEGO Ninjago Cole vs. Ronin
Value $5.30
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
892175 LEGO Ninjago Jay
Value $3.26
Annual growth 8.7%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
892177 LEGO Ninjago Kai
Value $3.30
Annual growth 5.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
892184 LEGO Ninjago Scuba Kai
Value $3.55
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retired
892173 LEGO Ninjago Zane
Value $3.38
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 9 / 1
Availability Retired
892179 LEGO Ninjago Lloyd
Value $3.69
Annual growth 6.1%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
892172 LEGO Ninjago Lloyd
Value $3.69
Annual growth 10.8%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 6 / 2
Availability Retired
112110 LEGO Ninjago Cole Vs. Lasha
Value $4.74
Annual growth 5.3%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 6 / 1
Availability Retired
892176 LEGO Ninjago Thunder Keeper
Value $4.14
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
892181 LEGO Ninjago Jay
Value $3.64
Annual growth 5.6%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 3 / 1
Availability Retired
892174 LEGO Ninjago Skull Sorcerer
Value $4.00
Annual growth 10.8%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 3 / 1
Availability Retired
892178 LEGO Ninjago PoulErik
Value $5.12
Annual growth 3.7%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 2 / 2
Availability Retired
112111 LEGO Ninjago Lloyd vs. Ghost
Value $4.66
Annual growth 8.4%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 2 / 1
Availability Retired
892180 LEGO Ninjago Cole
Value $3.53
Annual growth 5.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 2 / 1
Availability Retired
892182 LEGO Ninjago Maaray Guard
Value $3.94
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2021
Pieces / Minifigs 1 / 1
Availability Retired
892183 LEGO Ninjago Nya
Value $4.62
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2020
Pieces / Minifigs 16 / 1
Availability Retired
892062 LEGO Ninjago Cole
Value $3.96
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2020
Pieces / Minifigs 12 / 2
Availability Retired
112005 LEGO Ninjago Cole vs. Nindroid
Value $4.73
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2020
Pieces / Minifigs 10 / 1
Availability Retired
892065 LEGO Ninjago Zane
Value $4.12
Annual growth 8.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2020
Pieces / Minifigs 8 / 1
Availability Retired
892069 LEGO Ninjago Digi Jay
Value $3.62
Annual growth 6.3%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2020
Pieces / Minifigs 8 / 1
Availability Retired
892071 LEGO Ninjago Cole
Value $3.28
Annual growth 7.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Magazine Gifts
Year 2020
Pieces / Minifigs 7 / 1
Availability Retired
892064 LEGO Ninjago Jay
Value $3.67
Annual growth 7.3%