Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
302001 LEGO Disney Aurora
Value $3.81
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Availability Retired
302002 LEGO Disney Aurora's Rabbit
Value $4.70
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
302003 LEGO Disney Cinderella