Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Pieces / Minifigs 11 / 1
Availability Limited Retail
302007 LEGO Disney Moana
Not yet released
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
302001 LEGO Disney Aurora
Value $3.92
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Availability Retired
302002 LEGO Disney Aurora's Rabbit
Value $4.88
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
302003 LEGO Disney Cinderella
Value $4.75
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Availability Retired
302004 LEGO Disney Lucifer
Value $4.12
Annual growth 3.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
302005 LEGO Disney Belle
Value $3.57
Annual growth 2.2%