Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
302001 LEGO Disney Aurora
Value $5.07
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Availability Retired
302002 LEGO Disney Aurora's Rabbit
Value $5.02
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
302003 LEGO Disney Cinderella
Value $4.73
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Availability Retired
302004 LEGO Disney Lucifer
Value $4.33
Annual growth 3.2%
Theme / Subtheme Disney / Magazine Gift
Year 2020
Minifigs 1
Availability Retired
302005 LEGO Disney Belle
Value $3.20
Annual growth 2.2%