Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2019
Pieces / Duplo figures 59 / 3
Availability Retail
10899 LEGO Duplo Disney Princess Frozen Ice Castle
Retail $49.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2018
Pieces / Duplo figures 37 / 1
Availability Retired
10878 LEGO Duplo Disney Princess Rapunzel's Tower
Retail $29.99
Value $68.67
Growth 129.0%
Annual growth 24.3%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2018
Pieces / Duplo figures 19 / 1
Availability Retired
10877 LEGO Duplo Disney Princess Belle's Tea Party
Retail $19.99
Value $24.30
Growth 21.6%
Annual growth 15.6%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2017
Pieces / Duplo figures 56 / 2
Availability Retired
10855 LEGO Duplo Disney Princess Cinderella's Magical Castle
Retail $34.99
Value $80.75
Growth 130.8%
Annual growth 23.6%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2015
Pieces / Duplo figures 63 / 3
Availability Retired
10596 LEGO Duplo Disney Princess Collection
Retail $39.99
Value $199.99
Growth 400.1%
Annual growth 32.4%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2014
Pieces / Duplo figures 55 / 2
Availability Retired
10542 LEGO Duplo Disney Princess Sleeping Beauty's Fairy Tale
Retail $34.99
Value $88.54
Growth 153.0%
Annual growth 16.9%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2013
Pieces / Duplo figures 39 / 1
Availability Retired
10515 LEGO Duplo Disney Princess Ariel's Undersea Castle
Retail $29.99
Value $145.65
Growth 385.7%
Annual growth 20.3%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2013
Pieces / Duplo figures 30 / 2
Availability Retired
10516 LEGO Duplo Disney Princess Ariel's Magical Boat Ride
Retail $14.99
Value $46.49
Growth 210.1%
Annual growth 15.0%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 77 / 2
Availability Retired
6154 LEGO Duplo Disney Princess Cinderella's Castle
Retail $39.99
Value $100.00
Growth 150.1%
Annual growth 11.3%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 28 / 1
Availability Retired
6152 LEGO Duplo Disney Princess Snow White's Cottage
Retail $14.99
Value $84.90
Growth 466.4%
Annual growth 17.8%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 20 / 1
Availability Retired
6153 LEGO Duplo Disney Princess Cinderella's Carriage
Retail $24.99
Value $53.86
Growth 115.5%
Annual growth 11.4%
Theme / Subtheme Duplo / Disney Princess
Year 2012
Pieces / Duplo figures 16 / 1
Availability Retired
6151 LEGO Duplo Disney Princess Sleeping Beauty's Room
Retail $12.99
Value $97.93
Growth 653.9%
Annual growth 20.8%