Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 105 / 3
Availability Retail
10875 LEGO Duplo Cargo Train
Retail $119.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 59 / 2
Availability Retail
10874 LEGO Duplo Steam Train
Retail $59.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces / Duplo figures 26 / 1
Availability Retail
10872 LEGO Duplo Train Bridge and Tracks
Retail $24.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2018
Pieces 23
Availability Retail
10882 LEGO Duplo Train Tracks
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2016
Pieces 45
Availability Retired
10810 LEGO Duplo Push Train
Retail $29.99
Value $125.63
Growth 318.9%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2015
Pieces 88
Availability Retired
66494 LEGO Duplo Train 3-in-1 pack
Retail $109.99
Value $121.21
Growth 10.2%
Annual growth 2.0%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces / Duplo figures 134 / 3
Availability Retired
10508 LEGO Duplo Deluxe Train Set
Retail $109.99
Value $272.53
Growth 147.8%
Annual growth 25.7%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces / Duplo figures 52 / 2
Availability Retired
10507 LEGO Duplo My First Train Set
Retail $44.99
Value $170.65
Growth 279.3%
Annual growth 36.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces / Duplo figures 31 / 1
Availability Retired
10558 LEGO Duplo Number Train
Retail $19.99
Value $61.50
Growth 207.7%
Annual growth 21.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2013
Pieces 24
Availability Retired
10506 LEGO Duplo Train Accessory Set
Retail $19.99
Value $72.67
Growth 263.5%
Annual growth 36.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 110 / 3
Availability Retired
3772 LEGO Duplo Deluxe Train Set
Retail $89.99
Value $565.20
Growth 528.1%
Annual growth 7.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 65 / 2
Availability Retired
3771 LEGO Duplo Train Starter Set
Retail $49.99
Value $193.61
Growth 287.3%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 46 / 2
Availability Retired
3778 LEGO Duplo Trains Station
Retail $19.99
Value $103.23
Growth 416.4%
Annual growth 11.6%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces 26
Availability Retired
3774 LEGO Duplo Trains Bridge
Retail $19.99
Value $655.66
Growth 3179.9%
Annual growth 19.8%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces 14
Availability Retired
3773 LEGO Duplo Trains Level Crossing
Retail $7.99
Value $67.47
Growth 744.4%
Annual growth 15.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces / Duplo figures 12 / 1
Availability Retired
3770 LEGO Duplo My First Train
Retail $9.99
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2005
Pieces 2
Availability Retired
3775 LEGO Duplo Trains Points
Retail $6.99
Value $18.68
Growth 167.2%
Annual growth 14.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 75 / 3
Availability Retired
2933 LEGO Duplo Deluxe Train Set with Motor
Retail $99.99
Value $147.33
Growth 47.3%
Annual growth 2.0%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 40 / 3
Availability Retired
2936 LEGO Duplo Train Station
Retail $29.99
Value $75.02
Growth 150.2%
Annual growth 4.7%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 29 / 3
Availability Retired
2932 LEGO Duplo Train Starter Set with Motor
Retail $49.99
Value $335.98
Growth 572.1%
Annual growth 10.0%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 14 / 1
Availability Retired
2938 LEGO Duplo Train Tunnel
Retail $14.99
Value $86.45
Growth 476.7%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 10 / 1
Availability Retired
2931 LEGO Duplo Trains Push Locomotive
Retail $14.99
Value $55.24
Growth 268.5%
Annual growth 6.7%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 2000
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2937 LEGO Duplo Trains Supplementary Wagon
Retail $8.99
Value $21.31
Growth 137.0%
Annual growth 4.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces / Duplo figures 83 / 3
Availability Retired
2745 LEGO Duplo Deluxe Electric Train Set
Retail $99.99
Value $213.80
Growth 113.8%
Annual growth 3.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces / Duplo figures 34 / 2
Availability Retired
2741 LEGO Duplo Electric Train Starter Set
Value $277.25
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces 10
Availability Retired
2739 LEGO Duplo Trains Tip Wagon
Retail $6.75
Value $14.15
Growth 109.6%
Annual growth 3.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1996
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2731 LEGO Duplo Push-Along Play Train
Retail $14.99
Value $36.46
Growth 143.2%
Annual growth 3.8%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1994
Pieces 11
Availability Retired
2738 LEGO Duplo Train Bridge
Retail $16.99
Value $39.53
Growth 132.7%
Annual growth 3.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces / Duplo figures 54 / 2
Availability Retired
2730 LEGO Duplo Electric Play Train Set
Retail $84.99
Value $315.16
Growth 270.8%
Annual growth 5.0%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces / Duplo figures 46 / 3
Availability Retired
2732 LEGO Duplo Push-Along Play Train Set
Retail $43.00
Value $219.48
Growth 410.4%
Annual growth 6.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces / Duplo figures 9 / 1
Availability Retired
2733 LEGO Duplo Push-Along Play Train
Retail $19.99
Value $54.23
Growth 171.3%
Annual growth 3.8%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 9
Availability Retired
2737 LEGO Duplo Trains Diamond Crossing and Track Pack
Retail $8.99
Value $27.66
Growth 207.7%
Annual growth 4.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 7
Availability Retired
2740 LEGO Duplo Trains Level Crossing
Retail $9.99
Value $14.95
Growth 49.6%
Annual growth 1.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 6
Availability Retired
2734 LEGO Duplo Trains Straight Tracks
Retail $4.99
Value $62.92
Growth 1160.9%
Annual growth 5.3%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 6
Availability Retired
2735 LEGO Duplo Trains Curved Tracks and Rails
Retail $4.99
Value $14.79
Growth 196.4%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1993
Pieces 4
Availability Retired
2736 LEGO Duplo Train Points
Retail $11.99
Value $17.29
Growth 44.2%
Annual growth 1.4%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1988
Pieces / Duplo figures 42 / 2
Availability Retired
2701 LEGO Duplo Train and Station Set
Retail $44.00
Value $221.79
Growth 404.1%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1988
Pieces / Duplo figures 32 / 1
Availability Retired
2720 LEGO Duplo Trains Goods Station
Value $128.64
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1988
Pieces / Duplo figures 10 / 1
Availability Retired
2706 LEGO Duplo Trains Barnyard Express
Value $40.60
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1987
Pieces 4
Availability Retired
2714 LEGO Duplo Train Crossings
Retail $7.49
Value $9.58
Growth 27.9%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1984
Pieces 10
Availability Retired
2713 LEGO Duplo Train Points
Retail $11.99
Value $29.01
Growth 142.0%
Annual growth 2.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1984
Pieces 5
Availability Retired
2717 LEGO Duplo Train Bridge
Retail $8.99
Value $54.05
Growth 501.2%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces / Duplo figures 31 / 1
Availability Retired
2700 LEGO Duplo Train Set
Value $166.55
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces / Duplo figures 12 / 2
Availability Retired
2705 LEGO Duplo Passenger Train
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces 4
Availability Retired
2711 LEGO Duplo Trains Straight Tracks
Retail $3.99
Value $12.81
Growth 221.1%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme Duplo / Trains
Year 1983
Pieces 4
Availability Retired
2712 LEGO Duplo Trains Curved Tracks
Retail $3.99
Value $14.37
Growth 260.2%
Annual growth 3.5%