Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1959
Availability Retired
200-4 LEGO Town Plan Board
Retail $6.50
Value $1,995.54
Growth 30600.6%
Annual growth 9.7%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 149
Availability Retired
309-2 LEGO Church
Retail $4.25
Value $1,011.89
Growth 23709.2%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 111
Availability Retired
308-3 LEGO Fire Station
Retail $4.75
Value $1,334.92
Growth 28003.6%
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 98
Availability Retired
310-5 LEGO ESSO Filling Station
Retail $3.50
Value $1,798.27
Growth 51279.1%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 51
Availability Retired
307-2 LEGO VW Auto Showroom
Retail $4.25
Value $2,037.90
Growth 47850.6%
Annual growth 10.3%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 30
Availability Retired
210-2 LEGO Small Store Set
Retail $2.50
Value $800.91
Growth 31936.4%
Annual growth 9.6%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 21
Availability Retired
212 LEGO Small House Left Set
Retail $2.25
Value $662.02
Growth 29323.1%
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 21
Availability Retired
213-2 LEGO Small House Right Set
Retail $2.25
Value $699.34
Growth 30981.8%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 20
Availability Retired
211-2 LEGO Small House Set
Retail $2.50
Value $823.27
Growth 32830.8%
Annual growth 9.6%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 6
Availability Retired
271-2 LEGO Traffic Police Set
Retail $0.95
Value $281.13
Growth 29492.6%
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Availability Retired
306-2 LEGO VW Garage
Retail $5.25
Value $2,445.69
Growth 46484.6%
Annual growth 10.3%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 150
Availability Retired
1309 LEGO Church
Retail $4.50
Value $2,199.51
Growth 48778.0%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 111
Availability Retired
1308 LEGO Fire Station
Retail $4.50
Value $4,843.04
Growth 107523.1%
Annual growth 11.5%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 69
Availability Retired
236-2 LEGO Garage and Van
Retail $4.50
Value $1,800.00
Growth 39900.0%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 51
Availability Retired
1307 LEGO VW Auto Showroom
Retail $4.25
Value $2,590.41
Growth 60850.8%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
LEGO Town Plan Wooden Board
Retail $3.75
Value $1,114.11
Growth 29609.6%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
1306 LEGO VW Garage
Retail $5.50
Value $3,227.73
Growth 58586.0%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
200-3 LEGO Town Plan Board Plastic
Retail $3.75
Value $1,142.06
Growth 30354.9%
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
200A LEGO Town Plan Wooden Board
Retail $4.50
Value $1,299.26
Growth 28772.4%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 264
Availability Retired
700-0 LEGO Town Plan System
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 96
Availability Retired
1310 LEGO ESSO Filling Station
Retail $3.75
Value $1,058.20
Growth 28118.7%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 69
Availability Retired
236 LEGO Garage with Automatic Door
Retail $3.25
Value $1,003.17
Growth 30766.8%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 6
Availability Retired
1271-2 LEGO Traffic Police Set
Retail $1.25
Value $355.22
Growth 28317.6%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Availability Retired
1200-2 LEGO Town Plan Board Small Plastic
Retail $4.00
Value $1,191.39
Growth 29684.8%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1200 LEGO Town Plan Board Large Plastic
Retail $4.25
Value $1,305.46
Growth 30616.7%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1210-2 LEGO Small Store Set
Retail $3.00
Value $913.90
Growth 30363.3%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1211-2 LEGO Small House Set
Retail $2.00
Value $1,033.64
Growth 51582.0%
Annual growth 9.9%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1212-2 LEGO Small House Left Set
Retail $2.00
Value $599.52
Growth 29876.0%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1213-2 LEGO Small House Right Set
Retail $2.00
Value $588.93
Growth 29346.5%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1236-2 LEGO Garage
Retail $7.65
Value $2,212.76
Growth 28825.0%
Annual growth 9.0%