Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1959
Availability Retired
200-4 LEGO Town Plan Board
Retail $6.50
Value $644.72
Growth 9818.8%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 149
Availability Retired
309-2 LEGO Church
Retail $4.25
Value $1,036.42
Growth 24286.4%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 111
Availability Retired
308-3 LEGO Fire Station
Retail $4.75
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 98
Availability Retired
310-5 LEGO ESSO Filling Station
Retail $3.50
Value $1,823.42
Growth 51997.7%
Annual growth 10.3%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 51
Availability Retired
307-2 LEGO VW Auto Showroom
Retail $4.25
Value $2,081.12
Growth 48867.5%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 45
Availability Retired
306-2 LEGO VW Garage
Retail $5.25
Value $2,474.88
Growth 47040.6%
Annual growth 10.1%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 30
Availability Retired
210-2 LEGO Small Store Set
Retail $2.50
Value $595.39
Growth 23715.6%
Annual growth 8.9%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 21
Availability Retired
212 LEGO Small House Left Set
Retail $2.25
Value $678.68
Growth 30063.6%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 21
Availability Retired
213-2 LEGO Small House Right Set
Retail $2.25
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 20
Availability Retired
211-2 LEGO Small House Set
Retail $2.50
Value $714.51
Growth 28480.4%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 6
Availability Retired
271-2 LEGO Traffic Police Set
Retail $0.95
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 150
Availability Retired
1309 LEGO Church
Retail $4.50
Value $2,258.81
Growth 50095.8%
Annual growth 10.0%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 111
Availability Retired
1308 LEGO Fire Station
Retail $4.50
Value $4,904.99
Growth 108899.8%
Annual growth 11.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 69
Availability Retired
236-2 LEGO Garage and Van
Retail $4.50
Value $1,800.00
Growth 39900.0%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 51
Availability Retired
1307 LEGO VW Auto Showroom
Retail $4.25
Value $2,651.78
Growth 62294.8%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
LEGO Town Plan Wooden Board
Retail $3.75
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
1306 LEGO VW Garage
Retail $5.50
Value $3,322.74
Growth 60313.5%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
200-3 LEGO Town Plan Board Plastic
Retail $3.75
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
200A LEGO Town Plan Wooden Board
Retail $4.50
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 264
Availability Retired
700-0 LEGO Town Plan System
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 96
Availability Retired
1310 LEGO ESSO Filling Station
Retail $3.75
Value $2,712.19
Growth 72225.1%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 69
Availability Retired
236 LEGO Garage with Automatic Door
Retail $3.25
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 6
Availability Retired
1271-2 LEGO Traffic Police Set
Retail $1.25
Value $173.51
Growth 13780.8%
Annual growth 7.8%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Availability Retired
1200-2 LEGO Town Plan Board Small Plastic
Retail $4.00
Value $258.14
Growth 6353.5%
Annual growth 6.5%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Pieces 59
Availability Retired
1236-2 LEGO Garage
Retail $3.65
Value $236.27
Growth 6373.2%
Annual growth 6.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Pieces 21
Availability Retired
1212-2 LEGO Small House Left Set
Retail $2.00
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1200 LEGO Town Plan Board Large Plastic
Retail $4.25
Value $308.05
Growth 7148.2%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1210-2 LEGO Small Store Set
Retail $3.00
Value $417.55
Growth 13818.3%
Annual growth 7.7%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1211-2 LEGO Small House Set
Retail $2.00
Value $1,047.94
Growth 52297.0%
Annual growth 9.8%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1213-2 LEGO Small House Right Set
Retail $2.00