Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1959
Availability Retired
200-4 LEGO Town Plan Board
Retail $6.50
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 149
Availability Retired
309-2 LEGO Church
Retail $4.25
Value $978.41
Growth 22921.4%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 111
Availability Retired
308-3 LEGO Fire Station
Retail $4.75
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 98
Availability Retired
310-5 LEGO ESSO Filling Station
Retail $3.50
Value $1,752.47
Growth 49970.6%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 51
Availability Retired
307-2 LEGO VW Auto Showroom
Retail $4.25
Value $1,975.59
Growth 46384.5%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 30
Availability Retired
210-2 LEGO Small Store Set
Retail $2.50
Value $781.63
Growth 31165.2%
Annual growth 9.6%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 21
Availability Retired
212 LEGO Small House Left Set
Retail $2.25
Value $639.29
Growth 28312.9%
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 21
Availability Retired
213-2 LEGO Small House Right Set
Retail $2.25
Value $1,249.91
Growth 55451.6%
Annual growth 10.7%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 20
Availability Retired
211-2 LEGO Small House Set
Retail $2.50
Value $794.45
Growth 31678.0%
Annual growth 9.6%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Pieces 6
Availability Retired
271-2 LEGO Traffic Police Set
Retail $0.95
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1958
Availability Retired
306-2 LEGO VW Garage
Retail $5.25
Value $2,388.22
Growth 45389.9%
Annual growth 10.2%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 150
Availability Retired
1309 LEGO Church
Retail $4.50
Value $2,118.63
Growth 46980.7%
Annual growth 10.1%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 111
Availability Retired
1308 LEGO Fire Station
Retail $4.50
Value $4,725.38
Growth 104908.4%
Annual growth 11.5%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 69
Availability Retired
236-2 LEGO Garage and Van
Retail $4.50
Value $1,800.00
Growth 39900.0%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Pieces 51
Availability Retired
1307 LEGO VW Auto Showroom
Retail $4.25
Value $2,501.70
Growth 58763.5%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
LEGO Town Plan Wooden Board
Retail $3.75
Value $2,321.84
Growth 61815.7%
Annual growth 10.8%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
1306 LEGO VW Garage
Retail $5.50
Value $3,105.61
Growth 56365.6%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
200-3 LEGO Town Plan Board Plastic
Retail $3.75
Value $2,844.13
Growth 75743.5%
Annual growth 11.1%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1957
Availability Retired
200A LEGO Town Plan Wooden Board
Retail $4.50
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 264
Availability Retired
700-0 LEGO Town Plan System
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 96
Availability Retired
1310 LEGO ESSO Filling Station
Retail $3.75
Value $1,485.35
Growth 39509.3%
Annual growth 9.6%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 69
Availability Retired
236 LEGO Garage with Automatic Door
Retail $3.25
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Pieces 6
Availability Retired
1271-2 LEGO Traffic Police Set
Retail $1.25
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1956
Availability Retired
1200-2 LEGO Town Plan Board Small Plastic
Retail $4.00
Value $3,382.12
Growth 84453.0%
Annual growth 11.1%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1200 LEGO Town Plan Board Large Plastic
Retail $4.25
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1210-2 LEGO Small Store Set
Retail $3.00
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1211-2 LEGO Small House Set
Retail $2.00
Value $1,008.10
Growth 50305.0%
Annual growth 9.9%
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1212-2 LEGO Small House Left Set
Retail $2.00
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1213-2 LEGO Small House Right Set
Retail $2.00
Theme / Subtheme System i Leg / Town Plan
Year 1955
Availability Retired
1236-2 LEGO Garage
Retail $7.65