Theme / Subtheme Town / Promotional
Year 2001
Pieces / Minifigs 109 / 2
Availability Retired
1100 LEGO Sky Pirates
Retail $16.99
Value $50.69
Growth 198.4%
Annual growth 5.8%
Theme / Subtheme Space / Life On Mars
Year 2001
Pieces / Minifigs 42 / 2
Availability Retired
1195 LEGO Life On Mars Alien Encounter
promotional
Value $19.50
Annual growth 7.7%
Theme Duplo
Year 2001
Availability Retired
1201 LEGO Duplo Chicken Run
Retail $1.99
Value $10.04
Growth 404.5%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Racers / Xalax
Year 2001
Pieces 1
Availability Retired
1202 LEGO Xalax Single Racers Figure Pack
promotional
Theme Technic
Year 2001
Pieces 56
Availability Retired
1237 LEGO Technic Asimo Robot
promotional
Value $30.44
Annual growth 14.9%
Theme / Subtheme Racers / Xalax
Year 2001
Pieces / Minifigs 4 / 1
Availability Retired
1239 LEGO Xalax Subzero
Retail $1.99
Value $20.77
Growth 943.7%
Annual growth 12.5%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 211 / 3
Availability Retired
1351 LEGO Movie Backdrop Studio
Retail $59.99
Value $64.17
Growth 7.0%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 233 / 4
Availability Retired
1352 LEGO Explosion Studio
Retail $34.99
Value $79.56
Growth 127.4%
Annual growth 2.9%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 166 / 2
Availability Retired
1353 LEGO Car Stunt Studio
Retail $19.99
Value $30.43
Growth 52.2%
Annual growth 1.9%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 94 / 2
Availability Retired
1354 LEGO Studios Dino Head Attack
Retail $9.99
Value $32.64
Growth 226.7%
Annual growth 4.7%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 58 / 2
Availability Retired
1355 LEGO Studios Temple of Gloom
Retail $6.99
Value $45.15
Growth 545.9%
Annual growth 10.0%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 29 / 2
Availability Retired
1356 LEGO Studios Stuntman Catapult
Retail $3.99
Value $19.78
Growth 395.7%
Annual growth 7.4%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 21 / 1
Availability Retired
1357 LEGO Studios Cameraman
Retail $1.99
Value $19.96
Growth 903.0%
Annual growth 5.4%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 22 / 1
Availability Retired
1360 LEGO Studios Director's Copter
Retail $2.99
Value $33.14
Growth 1008.4%
Annual growth 9.4%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 20 / 1
Availability Retired
1361 LEGO Studios Camera Car
Retail $2.99
Value $14.08
Growth 370.9%
Annual growth 8.5%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 24 / 1
Availability Retired
1362 LEGO Studios Air Boat
Retail $2.99
Value $11.15
Growth 272.9%
Annual growth 4.3%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 25 / 1
Availability Retired
1363 LEGO Studios Stunt Go-Cart
Retail $2.99
Value $11.29
Growth 277.6%
Annual growth 11.8%
Theme / Subtheme Studios / Jurassic Park III
Year 2001
Pieces / Minifigs 157 / 3
Availability Retired
1370 LEGO Studios Jurassic Park III Raptor Rumble
Retail $19.99
Value $75.00
Growth 275.2%
Annual growth 3.5%
Theme / Subtheme Studios / Jurassic Park III
Year 2001
Pieces / Minifigs 155 / 2
Availability Retired
1371 LEGO Studios Jurassic Park III Spinosaurus Attack
Retail $34.99
Value $225.95
Growth 545.8%
Annual growth 7.2%
Theme / Subtheme Bionicle / Matoran
Year 2001
Pieces 8
Availability Retired
1388 LEGO Bionicle Matoran Huki
Retail $1.99
Value $32.91
Growth 1553.8%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme Bionicle / Matoran
Year 2001
Pieces 8
Availability Retired
1389 LEGO Bionicle Matoran Onepu
Retail $1.99
Value $50.84
Growth 2454.8%
Annual growth 12.6%
Theme / Subtheme Bionicle / Matoran
Year 2001
Pieces 8
Availability Retired
1390 LEGO Bionicle Matoran Maku
Retail $1.99
Value $30.00
Growth 1407.5%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Bionicle / Matoran
Year 2001
Pieces 8
Availability Retired
1391 LEGO Bionicle Matoran Jala
Retail $1.99
Value $41.25
Growth 1972.9%
Annual growth 10.1%
Theme / Subtheme Bionicle / Matoran
Year 2001
Pieces 8
Availability Retired
1392 LEGO Bionicle Matoran Kongu
Retail $1.99
Value $34.99
Growth 1658.3%
Annual growth 10.1%
Theme / Subtheme Bionicle / Matoran
Year 2001
Pieces 8
Availability Retired
1393 LEGO Bionicle Matoran Matoro
Retail $1.99
Value $31.54
Growth 1484.9%
Annual growth 11.3%
Theme Duplo
Year 2001
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
1403 LEGO Duplo Racing Leopard
Retail $2.99
Value $23.55
Growth 687.6%
Annual growth 7.4%
Theme Duplo
Year 2001
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
1404 LEGO Duplo Racing Tiger
Retail $2.99
Value $6.70
Growth 124.1%
Annual growth 4.1%
Theme Duplo
Year 2001
Pieces / Duplo figures 2 / 1
Availability Retired
1405 LEGO Duplo Racing Lion
Retail $2.99
Value $11.47
Growth 283.6%
Annual growth 7.0%
Theme Duplo
Year 2001
Pieces / Duplo figures 5 / 1
Availability Retired
1406 LEGO Duplo Nursing the Baby
Retail $3.49
Value $9.16
Growth 162.5%
Annual growth 4.9%
Theme Duplo
Year 2001
Pieces / Duplo figures 6 / 1
Availability Retired
1407 LEGO Duplo Cooking with Mummy
Retail $3.49
Value $7.68
Growth 120.1%
Annual growth 4.0%
Theme Duplo
Year 2001
Pieces / Duplo figures 4 / 1
Availability Retired
1408 LEGO Duplo Walking the dog with Daddy
Retail $3.49
Value $14.65
Growth 319.8%
Annual growth 4.8%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 31 / 4
Availability Retired
1411 LEGO Studios Pirates Treasure Hunt
promotional
Value $27.13
Annual growth 4.8%
Theme / Subtheme Space / Life On Mars
Year 2001
Pieces / Minifigs 29 / 1
Availability Retired
1413 LEGO Life On Mars Rover
promotional
Value $15.97
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme Space / Life On Mars
Year 2001
Pieces / Minifigs 21 / 1
Availability Retired
1414 LEGO Life On Mars Double Hover
promotional
Value $16.67
Annual growth 3.3%
Theme / Subtheme Space / Life On Mars
Year 2001
Pieces / Minifigs 24 / 1
Availability Retired
1415 LEGO Life On Mars Jet Scooter
promotional
Value $17.62
Annual growth 6.1%
Theme / Subtheme Space / Life On Mars
Year 2001
Pieces / Minifigs 30 / 1
Availability Retired
1416 LEGO Life On Mars Worker Robot
promotional
Value $19.29
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Bionicle / Turaga
Year 2001
Pieces 28
Availability Retired
1417 LEGO Bionicle Turaga Vakama
promotional
Value $40.10
Annual growth 8.5%
Theme / Subtheme Bionicle / Turaga
Year 2001
Pieces 25
Availability Retired
1418 LEGO Bionicle Turaga Matau
promotional
Value $63.14
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme Bionicle / Turaga
Year 2001
Pieces 27
Availability Retired
1419 LEGO Bionicle Turaga Nokama
promotional
Value $42.34
Annual growth 10.7%
Theme / Subtheme Bionicle / Turaga
Year 2001
Pieces 29
Availability Retired
1420 LEGO Bionicle Turaga Nuju
promotional
Value $47.26
Annual growth 3.8%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 22 / 1
Availability Retired
1421 LEGO Studios Director's Copter
promotional
Value $33.14
Annual growth 10.2%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 20 / 1
Availability Retired
1422 LEGO Studios Camera Cart
promotional
Value $6.91
Annual growth 10.2%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 24 / 1
Availability Retired
1423 LEGO Studios Air Boat
promotional
Value $7.06
Annual growth 11.9%
Theme Studios
Year 2001
Pieces / Minifigs 25 / 1
Availability Retired
1424 LEGO Studios Stunt Go-Kart
promotional
Value $11.39
Annual growth 5.4%
Theme Baby
Year 2001
Pieces 1
Availability Retired
1452 LEGO Baby Flower
Retail $2.99
Value $26.36
Growth 781.6%
Annual growth 11.5%
Theme Baby
Year 2001
Pieces 3
Availability Retired
1454 LEGO Baby Stack-n-Learn
promotional
Value $4.70
Annual growth 4.3%
Theme Baby
Year 2001
Pieces 1
Availability Retired
1456 LEGO Baby Squirt Frog
Retail $4.49
Value $10.78
Growth 140.1%
Annual growth 4.5%
Theme Baby
Year 2001
Pieces 3
Availability Retired
1457 LEGO Baby Caterpillar
Retail $7.99
Value $10.26
Growth 28.4%
Annual growth 1.3%
Theme / Subtheme Town / Promotional
Year 2001
Pieces / Minifigs 142 / 3
Availability Retired
2718 LEGO Aircraft and Ground Crew
Retail $19.99
Value $134.36
Growth 572.1%
Annual growth 10.0%
Theme / Subtheme Duplo / Building Sets
Year 2001
Pieces 100
Availability Retired
2863 LEGO Duplo Box of Bricks
Retail $16.99