Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2022
Pieces 578
Availability Exclusive
40548 LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute
Retail $49.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 296
Availability Retail
40553 LEGO BrickHeadz Disney Woody & Bo Peep
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Stranger Things
Year 2022
Pieces 192
Availability Retail
40549 LEGO BrickHeadz Stranger Things Demogorgon & Eleven
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2022
Pieces 114
Availability Retail
40552 LEGO BrickHeadz Disney Buzz Lightyear
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Miscellaneous
Year 2021
Pieces 65
Availability Retired
30344 LEGO Monkie Kid Mini Monkey King Warrior Mech
promotional
Value $5.15
Annual growth 2.3%
Theme / Subtheme Monkie Kid / Miscellaneous
Year 2021
Pieces / Minifigs 57 / 3
Availability Retired
40472 LEGO Monkie Kid's RC Race
Retail $12.99
Value $17.99
Growth 38.5%
Annual growth 25.1%
Theme / Subtheme Monkie Kid / Promotional
Year 2020
Pieces 24
Availability Retired
40474 LEGO Monkie Kid Build Your Own Monkey King
promotional
Value $6.15
Annual growth 6.2%